Annonce
Ugeavisen Esbjerg

Sydvestjyske Museer om 180 meter høje vindmøller: Vi kan blive nødt til at revurdere hele områdets værdi

Det flade landskab er netop Nationalpark Vadehavets særegne karakteristika. Kommer der 180 meter høje vindmøller op, vil det bryde endnu mere med det billede, end de nuværende møller gør, advarer Sydvestjyske Museer. Foto: Klaus Hussmann / Andrup Dronefoto
Flere af de kulturmiljøer, der ligger omkring placeringen af de - måske - kommende vindmøller, er nogle af de højest vurderede kulturmiljøer i Esbjerg Kommune og i Danmark. Det gør Sydvestjyske Museer opmærksom på i et høringssvar. Museumsinspektør Mette Slyngborg frygter, at områderne ikke kan bevare den værdi, hvis møllerne kommer op, og hun bliver bakket op af Helene Plet, landskabsarkitekt og formand for Esbjerg Byfond.

I sidste uge sluttede den høringsperiode, der drejer sig om en eventuel placering af fire nye vindmøller af 180 meters højde i Tjæreborg Enge, som det svenske energiselskab Vattenfall ønsker opsat.

Blandt de mange høringssvar der er indkommet, er der et fra Sydvestjyske Museer. Her gør Sydvestjyske Museer klart opmærksom på, at hvis lokalplanen gennemføres, så vil det medføre en ændring af den visuelle oplevelse af vadehavslandskabet i en større geografisk udstrækning. Endvidere, skriver museet, vil møllernes realisering påvirke det unikke landskab, som Nationalpark Vadehavet udgør, da møllerne vil være visuelt markante i landskabet på stor afstand.

Museumsinspektør Mette Slyngborg, der har forfattet høringssvaret på vegne af Sydvestjyske Museer og været med til at udpege og afgrænse kulturmiljøer i Esbjerg Kommune, oplyser, at vindmøller på 180 meter, placeret i Tjæreborg Enge vil påvirke mindst fire særligt bevaringsværdige kulturmiljøer udpeget af Esbjerg Kommune selv. Disse kulturmiljøer er:

• Allerup, som er vurderet til at have en høj, regional værdi. Allerup kulturmiljø er sårbart overfor store tekniske anlæg, der vil virke forstyrrende på oplevelsen af landskabet.

• Tjæreborg Østerby/ Sønderby og Roborghus, som er vurderet til at have en national middelværdi (det andet højeste i Danmark, red.). Her er miljøet sårbart overfor ny bebyggelse og anlæg, der kan sløre grænsen mellem marsken og bebyggelser.

• Sneum Sluse, som er udpeget til at have en høj national værdi (det højest mulige i Danmark, red.), et kulturmiljø, hvorfra der er udkig til møllerne.

• Store Darum – Nørreby, Vesterby/ Midtby og Sønderby som ligeledes er udpeget som havende en høj national værdi (det højest mulige i Danmark, red.), og som er benævnt som et såkaldt formel 1 kulturmiljø, et af de fineste og mest helstøbte i regionen. Dette miljø er sårbart overfor anlæg, der kan hindre det frie udsyn til og fra kirke samt kiggene til de åbne arealer.

- Alle de berørte kulturmiljøer omkring placeringen af de nye vindmøller er nogle af de højest vurderede kulturmiljøer i Esbjerg Kommune og vil på grund af møllernes dominerende højde i det flade landskab, derfor blive påvirket visuelt af vindmøllernes tilstedeværelse. Møllerne vil kunne ses fra kulturmiljøerne, forklarer Mette Slyngborg og uddyber:

- Lokalt i kulturmiljøerne vil de høje vindmøller påvirke oplevelsen af miljøerne indefra som ved Tjæreborg Kirke, hvor møllevingerne vil kunne ses over kirkens tag og i kirkeomgivelserne som dominerende visuelle elementer, der påvirker oplevelsen af både kirken og det historiske miljø omkring kirken, fortæller Mette Slyngborg og peger på Sneum Kirke som et andet eksempel.

Annonce

Ikke fagligt begrundet

Kirken, der oprindeligt var omgivet af landsbyen Sneum, ligger på et lille næs i engområdet omkring Sneum Å, som ligger øst for kirken. Kirken er i dag omgivet af åbent land til alle sider, og kirkegårdens hævede placering i forhold til engområdet styrker dermed kirkens markering i det omkringliggende landskab.

Sneum Diegsø viser, hvor fladt området er, og hvor markante vindmøllerne i dag er. Foto: Tue Sørensen

- Sneum Kirke ligger så fint hævet i landskabet, og kommer man kørende på afstand i det flade og lavtliggende område, vil kirken, hvis der kommer 180 meter høje møller op i Tjæreborg Enge, i fremtiden ikke være den, der fanger øjet først, fordi den nu skal konkurrere med store vindmøller. Det er jo et politisk valg at træffe, om man vil være med til det, men jeg kan med min faglige baggrund konstatere, at møllerne, i fald de kommer op, vil opleves som et nyt element i kulturmiljøet. Det vil give en klar forstyrrelse af oplevelsen, siger Mette Slyngborg og giver et andet eksempel:

- Hvis møllerne kommer op, så vil det ikke ændre på muligheden for at tage en cykeltur i området. Men det vil ændre oplevelsen af cykelturen.

Mette Slyngborg bakkes op af Helene Plet, selvstændig arkitekt, landskabsarkitekt og mangeårig formand for Esbjerg Byfond.

- Både ind- og udkig i området, sigtelinjer og andet vil naturligvis komme i karambolage, hvis så store møller kommer op, siger Helene Plet.

I Miljøkonsekvensrapporten, der er udarbejdet af forskellige aktører på vegne af Vattenfall, står der, at "de markante udsigter og store vidder udgør en særlig oplevelsesværdi" samt "set fra de nærmeste dele af det værdifulde landskab vil de nye vindmøller fremstå markante og præge landskabsoplevelsen."

Alligevel skriver forfatterne under den samlede vurdering af de landskabelige forhold:

"Det flade, udstrakte landskab vurderes at have en skala, der kan bære de store vindmøller."

Det får Helene Plet til at løfte øjenbrynene.

- Den konklusion lyder ikke fagligt begrundet, synes jeg. Det er en holdning, en vurdering. Det er jo et område, der lige netop er særligt sårbart på grund af det flade landskab og den skala, det har. Og det kan efter min mening ikke tåle meget mere end det, der er i dag. Det er helt unikt, som det er, ellers var det jo ikke blevet udpeget til at have den værdi, det har, siger Helene Plet, der bakkes op af Mette Slyngborg i den betragtning.

Annonce

Ikke sikkert det kan bevare værdi

Museumsinspektøren fortæller, at Vadehavets vigtigste karakteristika netop er store flader, som kan ses langt væk. At det netop er ét stort landskab, der er udpeget som havende kulturhistorisk værdi, fordi de historiske elementer i landskabet udgør en harmonisk helhed.

- Det er jo på grund af de store flader, man kan se kirkerne som små løftede punkter, ja i det hele taget bebyggelsesstrukturen helt tilbage fra oldtiden. Det gør området enormt sårbart overfor forstyrrende elementer, så hvis fremtiden er så store møller på land, skal man spørge sig selv, om det er det rigtige sted at placere dem. Men det er et politisk spørgsmål, jeg hverken kan eller vil tage stilling til, siger Mette Slyngborg.


kommer så høje vindmøller op, så vil det ganske enkelt være et meget stort brud på den fortælling, vi har om Nationalpark Vadehavet i dag.

Museumsinspektør Mette Slyngborg


Så mens skribenterne bag Miljøkonsekvensrapporten vurderer, at området godt kan bære 180 meter møllerne, konstaterer Sydvestjyske Museer, at de vil have så dominerende en effekt på landskabet, at det klart vil svække de udpegede særligt bevaringsværdige kulturmiljøers bevaringsværdier.

"Kystlandskabet er generelt sårbart overfor bebyggelse, anlæg med videre, der kan sløre den klare grænse mellem marsken og bebyggelse eller visuelt opdeler den større sammenhængende marskflade. Det frie udsyn til og fra kirkerne i dette marsklandskab udgør en bevaringsværdi, en fortælleværdi og en oplevelsesværdi. Den uinddigede marsk sydøst for Esbjerg er unik, og områdets karakter bør søges bevaret," står der blandt andet i museets høringssvar.

Kan området beholde den høje status i forhold til kulturmiljø og historisk værdi, hvis projektet realiseres?

- Hvis der kommer vindmøller på 180 meter i Tjæreborg Enge, er vi nødt til at revurdere værdien af området. Så nej, det er ikke sikkert, det kan bevare dets høje værdi så, siger Mette Slyngborg.

Vi skal jo også omstille os, så der skal vel udvikling til?

- Det er bestemt vigtigt at udvikle, men man skal virkelig tænke over, hvilken udvikling det skal være, og hvor det skal være. Hele det område, som møllerne tænkes opsat i, og også landskabet ud mod Vadehavet, det er creme de la creme i forhold til den kulturhistoriske værdi. Det er det ypperste, vi har, lyder det fra Mette Slyngborg, der er blandt de udpegede, som har været i felten og udpege kommunens kulturmiljøer samt værdisætte dem.

Særligt bevaringsværdige kulturmiljøer, som Esbjerg Byråd så har godkendt udpegningen af.

- Netop fordi, de er unikke. Fordi, de er et billede på mange tusinde års udvikling, der er frosset fast i strukturer. Det skal ikke være museumslandskab det hele, men kommer så høje vindmøller op, så vil det ganske enkelt være et meget stort brud på den fortælling, vi har om Nationalpark Vadehavet i dag, siger Mette Slyngborg

Mette Slyngborg

Mette Slyngborg er museums-inspektør ved Sydvestjyske Museer og Cand. Mag. i æstetik og kultur fra Aarhus Universitet. Hendes overordnede arbejdsområde på museet er henholdsvis bygningskultur og kulturmiljøer.

Mette Slyngborg står bag en lang række kulturhistoriske undersøgelser, artikler og foredrag, ligesom hun blandt andet er udpeget af kulturministeren til at sidde i Det Særlige Bygningssyn som rådgiver til kulturministeren samt Slots- og kulturstyrelsen. Mette Slyngborg sidder i Esbjerg Kommunes Byfond og har stor viden om Esbjerg og Fanøs kulturhistorie i forhold til planlægning, bygningskultur og kulturmiljøer.

Foto: Klaus Hussmann / Andrup Dronefoto


Sagen kort

Energiselskabet Vattenfall ønsker at udskifte de nuværende 8 vindmøller på 100 meter i Tjæreborg Enge med færre møller, som bliver på 180 meter. Dermed skal der blandt andet være lys på møllerne 24/7, hvilket der eksempelvis ikke skal ved møller på 150 meter.

Ganske få borgere i Tjæreborg - der er det byområde i hele Esbjerg Kommune, der befolkningsmæssigt vokser mest i øjeblikket - er imod vindmøller. Men rigtig mange er imod størrelsen på de nye møller, da de vil give et helt andet visuelt udtryk mange steder i byen, ligesom mange er nervøse for støj, skyggekast, sundhedsrisici, lys-gener og ejendomsværditab.

Rigtig mange huse bliver berørt at projektet. Fem huse skal opkøbes, hvis projektet skal realiseres, mens hele 69 husstande ligger så tæt på møllerne, at de kan gøre krav om, at Vattenfall skal købe deres ejendom. Og yderligere 438 husstande kan gøre krav på VE-bonus, fordi møllerne bliver så store. Det er meget sjældent, man oplever så mange husstande, der bliver berørt i projekter som disse.


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce