Annonce
Ugeavisen Esbjerg

Under mistanke: Her rejses der blandt andet kritik af sagshåndteringen

BDO har som omtalt nu afleveret deres undersøgelser fra Fanø Kommune. Heri er der både anbefalinger, vurderinger og kritik fra konsulentfirmaet. Herunder kan de væsentligste punkter fra rapportens konklusioner læses.

Annonce

I rapporten fremgår det blandt andet:

- At der har været overvejelser om, at de enkelte institutionsledere fremadrettet skal drøfte deres observationer og oplevelser forud for afsendelse af underretninger med den eller de overordnede ledere for et samlede område i kommunen. BDO anbefaler en sådan retningslinje, og at denne konkretiseres og tages i anvendelse samt indarbejdes i Beredskabsplanen.

- At i flere af sagerne gælder det, at sagsbehandler udarbejder en plan for sagens forløb straks efter at have modtaget ekstern vejledning og følger planerne uden at vurdere betydningen af de oplysninger, som løbende indkommer i sagerne. Dette således, at officialprincippet (officialprincippet er princippet om, at en offentlig myndighed har pligt til at indhente alle relevante oplysninger i en sag før der træffes afgørelse, red.) efter BDOs vurdering tilsidesættes på den måde forstået, at sagsbehandlingen ikke ses tilpasset de oplysninger og opdagelser, som kom i sagens forløb.

- At i ingen af de tre sager forsøgte sagsbehandler at få uddybet underretningen gennem drøftelse med underretter.

- At BDO vurderer dette som en betydelig mangel, idet en uddybning ville kunne afklare, hvorvidt der var grundlag for at undlade at indhente forældresamtykke til afholdelse af Børnesamtale, hvilket BDO ikke vurderer, at der var.

- BDO anbefaler, at medarbejderne i forvaltningen kompetenceudvikles i udmøntningen af det forhold, at en sag skal behandles i det omfang, problemstillingen tilsiger. Forvaltningen kan med fordel overveje at bruge faglig sparring i forbindelse med vurderingen af indkomne oplysninger i sagernes belysningsfase, således at problemstilling og sagsbehandling passer sammen, og eventuelle indsatser har en adækvat (passende, red.) forbindelse til problemets omfang og karakter.

- BDO anbefaler tillige, at modtagne underretninger søges uddybet gennem henvendelse til underretter med det formål at lave en mere fagligt og juridisk sikker startvurdering.

- BDO vurderer, at Børnesamtalerne er afholdt under uhensigtsmæssige forhold, hvor det på baggrund af de beskrevne oplysninger synes åbenbart, at børnene ikke har fundet sig trygge ved samtalen.

- Det er ligeledes BDOs vurdering, at Børnesamtalerne var struktureret uhensigtsmæssigt under henvisning til indhold, formål og barnets alder. Der ses eksempler på styrende og påfaldende spørgsmål, som desuden ikke var målrettet barnets alder.

- At børnesamtaler blev afholdt uden forældrenes samtykke henset til underretningernes art. BDO vurderer det som en mangel, at der ikke var forsøgt samarbejde med forældrene forud for eller sideløbende med afholdelse af Børnesamtalerne.

- BDO vurderer det uhensigtsmæssigt, at notatet i en af sagerne først journaliseres på sagen mere end én måned efter samtalens afholdelse.

- BDO konstaterer, at det i én sag er registreret, at der er afholdt Børnesamtale, uagtet at der er tale om registreringen af, at barnet har været til en undersøgelse i sundhedssystemet.

- BDO anbefaler, at den eller de sagsbehandlere, som afholder Børnesamtaler, opkvalificeres heri, eller at Børnesamtalerne afholdes af særligt kvalificerede, udpegede interne eller eksterne konsulenter.

- BDO anbefaler i sammenhængen med afholdelse af Børnesamtaler, at der tages kontakt til underretter, forud herfor for at få uddybet indhold og få indsigt i problemstillingens karakter, inden der afholdes samtaler med børn uden forældresamtykke.

- I en sag fremkommer et fokus på forældrenes alkoholvaner, som i notat fra forældresamtalen oplyses at være vanlig praksis i kommunen i forbindelse med forældresamtaler. BDO konstaterer imidlertid, at dette emne ikke er berørt, eller beskrevet berørt, i referatet fra forældresamtalerne i andre sager.

- At der i en sag går 15 dage fra modtagelse af underretning til der afholdes forældresamtale med partshøring i forhold til indholdet i underretningen. Der ses desuden i denne sag at være truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes børnefaglig undersøgelse før partshøringen, uden at dette er begrundet, og uden at underretningen er belyst.

- BDO vurderer, at der går uforholdsmæssigt lang tid, hvor forældrene ikke kender det konkrete indhold i underretningen, men de ved, at der er afholdt børnesamtale, ligesom politiet tillige har orienteret forældrene om underretningen, før de høres i sagen.

- BDO vurderer, at undersøgelsen ikke tilpasses de løbende oplysninger i sagen. Det fremgår i en af sagerne, at den børnefaglige undersøgelse ikke når at blive færdig indenfor det tidsmæssige lovkrav. Der træffes derfor i stedet en foreløbig afgørelse om, at der vurderes at være behov for støtte i henhold til Servicelovens paragraf 52 stk. 3. BDO vurderer ikke, at der på dette tidspunkt i sagens forløb var tilstrækkelig dokumentation for grundlaget for at iværksætte støtte efter denne bestemmelse.

- I en sag er der truffet en foreløbig afgørelse på baggrund af, at den børnefaglige undersøgelse ikke kan være færdig inden for det lovgivningsmæssige tidskrav. BDO vurderer imidlertid, at der går uforholdsmæssigt lang tid fra det tidspunkt, hvor rapporten fra Børnehus Syd er indkommet, til det tidspunkt, hvor den børnefaglige undersøgelse sendes til partshøring hos forældrene, nemlig 19 dage.

- BDO er af den opfattelse, at en grundig uddybning af underretningerne gennem opfølgende kontakt til underretter samt en mere kvalificeret afholdelse af børnesamtale og forældresamtale ville have skabt grundlag for en mere nuanceret socialfaglig vurdering, der ville have skabt mulighed for et mere hensigtsmæssigt sagsforløb.

- BDO har i alle tre sager kunne konstatere en uhensigtsmæssig registrerings- og dokumentationspraksis. Dels kan det konstateres, at notater/poster er journaliseret i forkert rækkefølge, dels ses der eksempler på, at notater journaliseres meget sent i forløbet. Dette eksempelvis således at essentiel viden fremkommer efter det tidspunkt, hvor det havde betydning, eller således at de socialfaglige overvejelser og vurderinger mangler som forklaring på de igangsatte handlinger. Der kommer på den måde til at mangle en ”rød tråd” i sagsbehandlingen.

- BDO anbefaler, at sagsbehandlerne opkvalificeres i god forvaltningsskik og praksis, således at sagsnotater registreres i korrekt rækkefølge, at der løbende udarbejdes dækkende notater, hvoraf det fremgår på hvilket grundlag givne eller påtænkte handlinger igangsættes.

- BDO anbefaler, at Fanø Kommune igangsætter en proces, hvor der udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelser for behandling af underretninger, udarbejdelse af handleplaner og opfølgninger med angivelse af handlingstider fastsat på baggrund af sagernes karakter (eksempelvis grøn, gul, rød).

- BDO anbefaler, at sagsbehandlerne efterfølgende trænes i brugen af disse arbejdsgangsbeskrivelser, og at der rettes ledelsesfokus på overholdelsen heraf.

- BDO henleder desuden opmærksomhed på, at Fanø Kommune har mulighed for, i særligt komplicerede sager, at overdrage sager til en større samarbejdskommune med henblik på at sikre relevante fagligheder og den nødvendige habilitet. Dette er en opmærksomhed, som ikke skal ses i direkte forlængelse af de tre sager, men snarere som en generel opmærksomhed for Fanø Kommune, der er kendetegnet ved relativt få medarbejdere og et relativt lille lokalsamfund.

- BDO anbefaler desuden, at Fanø Kommune igangsætter et kulturforandringsforløb, hvor fokus er på, at den samlede organisation på børneområdet fremadrettet - og i højere grad end materialet i de tre gennemgåede sager tilsiger - har afsæt i det professionelle samarbejde med familier, relationsarbejder og tilgange samt holdninger hertil.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ugeavisen Esbjerg

FysioDanmark udvider

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce