Annonce
Lokalavisen Nordsjælland

Kampvalg og fredsvalg er nærmest aflyst - men dog muligt i følge den nye valglov

Hornbæk gamlel bydel med Hornbæk Kirke. Foto Torben Sørensen.
Menighedsrådsvalget 2020: Folkekirkens medlemmer står overfor to valg i dette efterår, bispevalget i Helsingør Stift og valget af menighedsråd til alle landets kirker.
Annonce

Menighedsrådsvalget 2020: Folkekirkens medlemmer står overfor to valg i dette efterår, bispevalget i Helsingør Stift og valget af menighedsråd til alle landets kirker. Altså en slags lokalvalg i stiftet og et landsvalg til menighedsrådene. Det ene skal medlemmerne deltage direkte i, det andet har de valgt folk til at klare.

Valget af ny biskop i stiftet er ikke noget det enkelte folkekirkemedlem skal stemme til, det er et indirekte valg sådan at forstå, at det er stiftets præster og de siddende medlemmer af menighedsrådene i stiftet, som skal stemme en ny biskop frem. I alt cirka 1600 stemmeberettigede. Kirkeministeriet har godkendt stiller-listerne og dermed opstillingen af de fire biskop-kandidater, som har meldt sig.

Men lad disse biskopkandidater hvile lidt og koncentrere os om valgene til de i alt 10 menighedsråd i Helsingør Provsti. Det er disse valg som folkekirkemedlemmer i deres respektive sogne kan være med til at bestemme.

Annonce

Ny valglov

At der skal udpeges et nyt menighedsråd i de enkelte sogne, er der for så vidt ikke noget nyt i. Men i år skal der vælges menighedsråd for første gang efter den nye valglov, der trådte i kraft den 1. januar 2020.

Den nye lov kræver at de 10 sogne arranger orienteringsmøder, hvor medlemmerne kan diskutere og opstille kandidater til det enkelte sogns menighedsråd.

- Da det var nyt med orienteringsmøder, og der var Corona-varsel valgte tre af kirkerne, nemlig Sct. Mariæ, Sthens Kirke og Hellebæk Kirke, først at holde det i august. Det holdt vi så for nylig, fortæller menighedsrådsformand i Sthens Kirke, Otto Rühl, der har været medlem af menighedsrådet i årtier.


Det er mange år siden der har været kampvalg her i Helsingør provsti. Men selv om det måske er mere teoretisk end realistisk at det vil ske, så er det dog muligt. Men vi har i provstiet ikke de store kirkelige skænderier eller måder af fortolke Bibelen på

Otto Rühl


Orienteringsmødet omhandlede også en række af de punkter som menighedsråd skal klare, og om hvad de kan bestemme eller skal tage sig af. Der blev talt og spurgt om økonomi, ansvarsfordeling, personalesager og drøftet hvilke praktiske og kirkelige emner som et menighedsråd skal fokusere på.

Menighedsråd har generelt naturligvis visse opgaver af fælles karakter, som skal varetages, men der er i sognene også helt lokale emner, der kan være af betydning,

For eksempel byggesager.

Annonce

Valgforsamlingen nu i september er stedet hvor menighedsrådet vælges

Ved det kommende møde kaldet Valgforsamlingen, som holdes den 15. september, skal det endeligt afgøres hvem der stiller op og vælges til menighedsrådet. Men i teorien kan der senere også senere komme en udfordrende liste, der skal indleveres senest 4 uger efter valgforsamlingen – og så kommer der afstemningsvalg.

- Men det er mange år siden der har været kampvalg her i Helsingør provsti, fortæller Otto Rühl. – Men selv om det måske er mere teoretisk end realistisk at det vil ske, så er det dog muligt. Men vi har i provstiet ikke de store kirkelige skænderier eller måder af fortolke Bibelen på, siger han.

Der holdes Valgforsamling i alle kirker i provstiet, eksempelvis i Sthens Kirke tirsdag den 15. september kl. 19.00. Og det er altså ved mødet, at det endelig bestemmes hvordan menighedsrådet skal se ud.

Hvor mange personer der sidder i hvert enkelt af de 10 menighedsråd i provstiets 10 kirker afgøres af hvor mange medlemmer af Folkekirken, der bor i det enkelte sogn.

I Sthens Kirke skal der for eksempel vælges 10 medlemmer, mens der i Tikøb og Gurre er færre medlemmer i menighedsrådet, og derfor også færre medlemmer af rådet, dog mindst fem personer.

Annonce

Stemmesedler udleveres

De fremmødte medlemmer ved Valgforsamlingen får ved mødet udleveret en stemmeseddel, som man så selv skal skrive – for Sthens Kirkes vedkommende – fem navne på opstillede som man vil stemme på.

At navnene ikke er trykt på forhånd skyldes det faktum, at der skal kunne være plads til nye opstillede på selve dagen, eller måske en hel liste, der melder sig. Selve afstemningen er skriftlig og hemmelig. Valgbestyrelsen bekendtgør det nyvalgte menighedsråd på selve valgforsamlingen.

Annonce

Rådets opgaver

Menighedsrådets opgaver er som nævnt både varierede og vidtfavnende. Rådet fører tilsyn med kirken og står for at ansætte kirkens præster, i Sthens Kirke har man for nylig skullet ansætte to nye præster. Rådet skal også ansætte kirkens andet personale, såsom en kordegn, korsangere, organisten med flere. Og man skal tage stilling til både større og mindre byggesager, lejeaftaler, praktiske forhold vedrørende kirken, og i det hele taget lægge en linje for årets rytme i kirken. Desuden er der økonomidelen og ikke at forglemme arbejdet med arrangementer.

-Man skal ikke glemme at kirkerne samlet set er landets største koncertarrangører, og at man også løfter opgaver med foredrag, udstillinger og andet, tilføjer Otto Rühl.

Annonce

Kirkens økonomi

I den tunge ende skal menighedsrådet udover de nævnte opgaver også følge og føre tilsyn med kirkens økonomi som man har ansvaret for.

Morten Stützer er økonomisk specialkonsulent i Helsingør Stiftsadministration, der holder til i Vor Frue Kloster ved Sct. Mariæ Kirke. Han har på opfordring venligst samlet lidt tal fra provstiet.

Tal fra Helsingør Provsti

1. I Helsingør Domprovsti bor der iflg. Danmarks Statistik 62.966 personer i 3. kvartal 2020. Heraf er 44.435 medlemmer af Folkekirken svarende til 70,57%.

2. 50.731 indbyggere i provstiet er 18 år eller ældre.

3. I Helsingør Domprovsti (altså svarende til Helsingør kommune) opkræves i 2020 ca. 57,280 mio.kr. i kirkeskat. Heraf afleveres ca. 14,8% til landskirkeskatten. Dvs. kr. 13.480.159. Disse penge bruges blandt andet til

a.Lønninger til præster, drift af stiftsadministrationerne, Folkekirkens IT, udligningstilskud, pension til tjenestemænd m.m.

4. Resten – dvs. ca. 43,8 mio.kr. skal fordeles mellem provstiet og provstiets menighedsråd/sogne.

5. Pengene går til drift, løn, reparation og vedligehold osv. Det eneste de ikke betaler er lønninger til præsterne, der betales af Fællesfonden.

6. I Helsingør Domprovsti er der 10 sogne (Sankt Olai, Sct. Mariæ, Vestervang, Sthens, Tikøb, Gurre, Egebæksvang, Mørdrup, Hellebæk og Hornbæk) og 12 kirker, når man inkluderer, slotskirken på Kronborg og kapellet på kirkegården. Lønudgifter er den tungeste post i kirkernes regnskaber. Drift af bygninger (sognegård, kirker, præsteboliger osv.) vejer også godt til.

7. Som udgangspunkt skal der over tid være balance mellem indtægter og udgifter i menighedsrådet. Dvs. at det ikke er hensigten at der opspares frie midler. Der kan dog i anlægsbudgettet opspares til større anlægsinvesteringer samt til anlægsfinansiering (dvs. til afdrag på evt. lån i forbindelse med nybygning, større reparationer etc.).

betingelser for at have valgret til menighedsrådet

For at have valgret til menighedsrådet skal du opfylde følgende betingelser:

Du skal være medlem af folkekirken

Du skal være fyldt 18 år på valgdagen

Have dansk indfødsret eller have haft bopæl i Danmark uafbrudt i et år forud for valgdagen

Ikke være medlem af en valgmenighed

Være optaget på valglisten i sognet.

For at være valgbar til menighedsrådet er det ud over betingelserne om valgret desuden et krav, at du:

Ikke er ansat som præst i folkekirken

Ikke er ansat som kirkefunktionær med tjenestested i sognet med et ansættelsesforhold med en varighed på en måned eller mere og en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 8 timer.

Annonce
Annonce
Alarm112

To personer i kritisk tilstand efter bilulykke

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce