Annonce
Byudvikling

Det er mig ubegribeligt, at politikerne vil bygge stort i De Gamles By

Der sker store ændring i De Gamles By for tiden. De mange tiltag skal følges op økonomisk, mener Nørrebro Lokaludvalg. Foto: Benedicte Lorenzen

Helt overordnet er det mig ubegribeligt, at lokalpolitikerne i København kan få den ide at opføre flere store bygninger i De Gamles By. Der er tale om en massiv indgriben i ét af de få grønne parklignende områder, der er tilbage på Indre Nørrebro. Nørrebro er den bydel med tættest bebyggelse og færrest grønne m2 per beboer. Hvorfor fjerne yderligere 2.600 grønne m2 fra bydelen?

Af Lokalplanen for De Gamles by fremgår det, at politikerne ønsker ”at sikre den rette balance mellem kommunale funktioner og grønne arealer”. Men Lokalplanen kommer til at tilføre ubalance, idet planen skaber et endnu mere intensivt produktionsområde for kommunale ydelser ved at tilføre et Center for Diabetes på 2.800 m2, en skole og en idrætshal på tilsammen 10.000 m2. Allerede i dag huser De Gamles by 5 plejehjem, 7 daginstitutioner, en kirke, en nærgenbrugsstation, Center for Demens, Center for Kræftramte samt en række kommunale arbejdspladser. Samtidig inddrager Planen godt 7% af det grønne areal i De Gamles By. Der er ingen balance i det regnestykke.

Der er formentlig brug for et nyt og fremtidssikret Center for Diabetes i København. Men ingen – bortset fra SF med partiets Sundhedsborgmester, Sisse Marie Welling, i spidsen - synes at støtte placeringen. Flere af de øvrige partier på Rådhuset har givet udtryk for, at de føler sig bundet og indfanget af budgetforliget 2019, men at de heller ikke synes, at placeringen er optimal. Dertil kommer, at en række eksterne interessenter, herunder Lokaludvalg Nørrebro, Miljøpunkt Nørrebro, Danmarks Naturfredningsforening København og flere end 3.300 beboere alle har givet udtryk for, at placeringen er uhensigtsmæssig og vil få store negative konsekvenser for området.

I adskillige henvendelser til SF på Rådhuset har vi beboere været konstruktive og peget på en alternativ placering for Centeret – endda på Nørrebro. På Vingelodden 6 ligger i dag 17.000 tomme, asfalterede m2 med god plads til alle tre byggerier – uden at der bliver fjernet grønne m2. Det er et område godt en kilometer fra De Gamles By – et område, som DSB meget gerne vil drøfte fremtidig anvendelse af med Kommunen. Men Sundhedsborgmester Sisse Marie Welling svarer: ”Forvaltningen har ikke i sin tid haft til opdrag at undersøge muligheden for at placere centeret på Vingelodden.

For at sikre den fremtidige, fornødne kapacitet og kvalitet i diabetesindsatsen til gavn for københavnere med diabetes er det forvaltningens vurdering, at det vil være meget uhensigtsmæssigt reelt at standse projektet ved grundlæggende at ændre på forudsætningerne i helhedsplanen og den igangværende lokalplansproces, da dette vil forsinke etableringen af centeret markant.”

Det er en skændsel, at en så vidtrækkende beslutning for området bliver trumfet igennem – uden grundig forundersøgelse af mulige placeringer – og med opbakning fra reelt kun 5 SF´ere på Rådhuset.

Et af hovedargumenterne for at placere Center for Diabetes i De Gamles By er angiveligt, at Nørrebro – ifølge Sundhedsprofilen 2017 - havde flere diabetes 2-patienter end andre bydele i København, og at de patienter skal tilbydes nærhed til behandling. Vi afventer den nye opgørelse i Sundhedsprofilen her 2021 og har ligeledes – uden resultat – spurgt til Kommunens fremskrivninger af forekomsten af diabetes 2-patienter fordelt på bydele.

45.000 ekstra bilkørsler ind og ud ad Indre Nørrebro med dertil hørende støj og luftforurening tilføres af Center for Diabetes ifølge Rambøll trafikanalyse – en analyse bestilt af Kommunen. I løbet af 2021 vil Googles måling af luftforureningen i København blive offentliggjort. Vi vil afvente, hvad status på niveauet for skadelige partikler på Nørrebro er i dag – inden den ekstra trafik kommer til yderligere at belaste området.

Af Lokalplanen fremgår, at ekstra grønne arealer bliver inddraget til parkeringspladser samt cykelparkering for både ansatte og patienter, idet parkering skal foregå i ”terræn”. I Helhedsplanen stod, at parkering ville søges løst via parkeringskælder. Nu inddrages grønne arealer til disse to formål. Yderligere fremgår: ” Ved inddragelse af græsareal til parkering skal der etableres et tilsvarende græsareal andet sted”. Vi vil gerne oplyses om det ekstra græsareal, vi får tildelt som erstatning.

Holdepladser. Lokalplanen har ikke omtalt inddragelse af dele af Møllegade – ud for Centret - til holdepladser for handicapbusser. Det fremgik ellers tydeligt af Helhedsplanen, at flere meter af Møllegade skulle inddrages til det formål. Vi afventer en udmelding fra Kommunen på placering af holdepladser for handicapbusser.

I Lokalplanen fremhæves De Gamles By som en åben parkbebyggelse. Det synes Planen så at sætte en stopper for med opførelsen af Center for Diabetes. Af tegningerne fremgår, at bygningen vil fremstå som en massiv, sort og 15 meter høj mur ud mod Møllegade. I Lokalplanen står skrevet: ”Bygningen danner ryg mod gaden og åbner sig op ind mod haven”. Udover at bygningen vil tage luft og lys, så vil den også danne skygge på lejlighederne i Møllegade og cafe Stadion, der er ét af de få steder på Indre Nørrebro med aftensol. Dertil kommer, at en så massiv, mørk og høj facade ud mod fortorvet i Møllegade vil skabe utryghed for gående - efter solnedgang.

I Lokalplanen står: ”Bebyggelse og ubebyggede arealer, herunder primære opholdsarealer, skal placeres, udføres og indrettes således, at beboere og brugere i lokalplanområdet i nødvendigt omfang skærmes mod støj, vibrationer og anden forurening fra vejtrafik”.
I den forbindelse vil vi gerne oplyses om, hvorledes Kommunen har tænkt sig at skærme os fra luftforureningen fra Tagensvej, når nu Nordpolen i krydset mellem Tagensvej og Nørre Alle tænkes at skulle udgøre et grønt opholdsareal.

Ovenstående debatindlæg er Benedicte Strøms høringssvar til lokalplanen vedrørende De Gamles By. Du kan også indgive et høringssvar her.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Corona

Slut med pop-up centre i København

KLUMME

Jeg trænger til at gøre noget dumt

Annonce