Annonce
Trekantens Folkeblad

Nyt fra Vejle kommune

Smidstrupparkens Venner har søgt om penge. Og fået dem. Foto Michael Svenningsen
Morten Kristensen (SF) skriver her årets sidste Nyt om Vejle. De fleste udvalgsmøder og byrådsmøder er nu afholdt vil han oskrive nogle af de sager som er behandlet.
Annonce
Annonce

Udstykning Pjedstedvej

Ved seneste byrådsmøde blev lokalplanforslag nr. 1300 – Boligområde øst for Pjedstedvej, Børkop – tillæg nr. 40 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 behandlet.

Der var tale om genoptagelse af sag fra byrådsmødet i november, hvor byrådet besluttede at afvente et møde mellem børne- familieudvalget og teknisk udvalg i relation til Englystskolen.

Der er tale om et område, hvor der kan bygges mellem 90-110 boliger på det 20 ha. store areal.

Ud fra diverse bilag til sagen er det min opfattelse, at der er nogle udfordringer i relation til Englystskolen- vejforhold-stier- støj i relation til enkelte boliger, hvilket fremgår af et miljøscreeningsbilag, som jeg har rekvireret. Interesserede må ved henvendelse til teknisk forvaltning kunne få bilaget udleveret, samt de to støjrapporter, der ligeledes er udarbejdet.

Selve forslaget til lokalplanen og kommuneplantillæg kan ses på kommunens hjemmeside – politik- dagsordner- byrådet – sag 255.

I forbindelse med sagen fremsatte SF en række ændringsforslag, som ved afstemningen opnåede tilslutning fra Socialdemokratiet- Det Radikale Venstre og SF, hvorimod øvrige stemte imod.

Nu kommer der en høringsperiode, hvor der er mulighed for at komme med tilkendegivelser og forslag til ændringer.

Annonce

Forslag til ny erhvervspolitik og boligpolitik

Byrådet godkendte på seneste byrådsmøde en ny erhvervspolitik med titlen "Erhvervspolitik i førertrøjen 2020-2025".

Politikken kan ses på hjemmesiden- politik-dagsordner og byrådet.

Byrådet godkendte ligeledes det endelige oplæg Boligpolitik 2019-2023, som ligeledes kan ses på hjemmesiden.

Annonce

Lydklip fra byrådsmøderne

Ud over muligheden for at læse diverse dagsordner fra byråd-og udvalgsmøderne er der også mulighed for at høre lydklip fra byrådsmøderne. Man behøver ikke høre alle sagerne, da der er mulighed for at høre de enkelte punkter.

Adgangen er hjemmesiden-politik- dagsordner, hvor der er link til lydklippene.

Annonce

Boligområde ved Søndermarksvej i Skærup

Jeg har tidligere omtalt, at der var et lokalplanforslag på trapperne. Teknisk Udvalg har nu fremsende såvel lokalplanforslaget som kommuneplantillæg til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet forinden det sendes i offentlig høring.

Forslagene kan i sin helhed ses på kommunens hjemmeside under politik-dagsordner og teknisk udvalg.

Annonce

Etablering af rundkørsel ved Fælleshåbsvej

Teknisk Udvalg har besluttet ekspropriationsbemyndigelse til etablering af rundkørsel ved tilslutning til byggemodningsområde ved Fælleshåbsvej i forbindelse byggemodning af 36 parceller ved Fælleshåbsvej.

Der er tale om en rundkørsel mellem Fælleshåbsskolen og rundkørslen før Brejning.

Rundkørslen er forudsat etableret i forbindelse med lokalplanen for byggemodningsområdet.

Annonce

Vejføringen ved Toftumvej

I forbindelse med udbygningen af elektrificeringen af jernbanenettet sker der en del ændringer ved Toftumvej.

Jeg har spurgt ind til en kommende linjeføring og det kort jeg har fået fremvist viser, at der sker tilslutning til den nuværende Toftumvej.

Annonce

Trafikforholdene i Brejning

Der er gennemført en række ændringer på Brejning Søndergade med vejchikaner.

Nogle har rettet henvendelse til mig i den forbindelse, da det har bevirket at trafikken er flyttet til Buen, som derfor har fået en merbelastning, og at færre nu kører på Brejning Søndergade, hvilket for andre giver nogle ulemper.

For at få et indtryk at ændringen forventer jeg, at teknisk forvaltning foretager nogle trafiktællinger og nogle hastighedsmålinger, hvilket jeg har spurgt dem om.

Ingen besparelser på rute 204

Teknisk Udvalg behandlede på sidste møde en række udfordringer i relation til overskridelser for 2019 og udfordringer for 2020.

I den forbindelse var der fra forvaltningens side skitseret en række besparelser inden for den kollektive trafik herunder rute 204. Dels var der tale om færre gennemgående ture til Fredericia, og dels var der tale om nedlæggelse af weekendkørsel.

Et næsten enig udvalg fandt imidlertid, at der ikke skulle spares på den kollektive trafik, bortset fra at prisen for flextur til 5,5 kr. per km. mod de nuværende 4 kr.

Øvrige besparelser for at få budgettet til at nå sammen er sket ved at reducere kontoen for asfalt.

Midler til Englystparken

På seneste møde i seniorudvalget behandlede udvalget en række ansøgninger til socialt arbejde efter servicelovens §8 for 2020.

Fra brugerrådet ved Englystparken var der indsendt en ansøgning om tilskud på 70.000 kr.

Da der i år var tilstrækkelig med midler til at imødekomme ansøgninger, får Englystparken det ansøgte tilskud.

Der er tale om en pæn stigning i forhold til 2019.

Midler til Smidstrup- området

I lighed med ansøgningen fra brugerrådet ved Englystparken var der også ansøgning fra Smidstrupparkens Venner på 10.000 kr., hvor formålet er at give husets beboere nogle gode oplevelser i form af underholdning og udflugter ud af huset.

Smidstrup og omegns Museum og Arkiv havde fremsendt en ansøgning på 12.000 kr. til el til opvarmning og aktiviteter for de frivillige. Smidstrup og Omegns Museum og Arkivs formål er at indsamle, formidle og bevare Smidstrup og omegns kulturhistorie og kulturværdier. Foreningen er stiftet og drives af frivillige. Foreningen driver museet og lokalarkivet.

Smidstrup- Skærup Seniorklub har ligeledes ansøgt om et på 15.000 kr.

Der er ikke opnået fuld støtte til de tre ansøgninger, Seniorklubben får 13.500 kr., Museet og Arkivet får 6.001 kr. og Smidstrupparkens Venner får 6.491 , der er reduceret for udgifter til fortæring og el.

Det nye plejecenter i Gauerslund

Planerne for det nye plejecenter i Gauerslund overholder indtil videre den fastsatte tidsramme og det vil snarest blive offentliggjort hvilke rådgivere der skal arbejde videre med processen.

I forbindelse med hele sagen er det hensigten ud fra budgetforliget og de afsatte penge, at der ud over plejecentret også skal bygges en vuggestue/børnehave til 120 børn.

I forbindelse med arbejdet for at realiserer muligheden for at udnytte synergien i det samlede projekt har der været afholdt et temamøde.

Jeg havde selv som medlem af seniorudvalget mulighed for at deltage i mødet og det er mit klare indtryk, at der er store muligheder for at afprøve nye muligheder til gavn for en større kreds og hvis det lykkes vil det være ret enestående i forhold til den måde det nu rundt omkring praktiseret.

En af foredragsholderne talte om, at dette virkelig ville sætte Gauerslund på landkortet omkring det at generationer m.v. mødes og hjælpe hinanden på mange møder.

Jeg og andre tror på, at det nok skal lykkes og ser frem til at de endelige planer realiseres.

Inspirationsmøde om seniorfællesskaber

På det fællesmøde i maj har Seniorudvalget og Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati besluttet at iværksætte forskellige tiltag for at understøtte Fremtidens boformer for seniorer på landet.

Der er nu lagt en procesplan for møderne og et af dem afholdes den 21. januar 2020 i Gauerslund hallen fra kl. 19,00 til 20,30.

I forbindelse med oplægget er målgruppen 50 + og formålene med møderne er at skabe udbredelse til seniorbofællesskaber og dets muligheder, faciliteter at borgere med interesse/ønske om at bo i et seniorbofællesskab mødes og på sigt at skabe kontakt mellem interesserede borgere og investorer.

Spændende om der kan sættes noget i gang i den tidligere Børkop Kommune.

Smidstrupparkens fremtid

Jeg bliver af og til spurgt om og hvornår den redegørelse borgmesteren skulle fremlægge over for byrådet kommer.

Jeg kan oplyse, at der fortsat arbejdes med den ret komplicerede sag, og at jeg forventer, at der i første kvartal af 2020 kan fremlægges noget mere konkret, herunder den redegørelse borgmesteren skal give byrådet.

Små film fra lokalområdet

I forbindelse med sag 164 fra seneste møde i Natur- og miljøudvalget har jeg bemærket, at der er lave 6 mindre film om naturen i Vejle Kommune, hvoraf to er fra lokalområdet.

Det er muligt at finde filmene på https:/www.vejle.dk/borger/vaer-aktiv/aktiv i naturen/fil- om-naturen i Vejle /

https://www.vejle.dk/borger/vaer-aktiv/aktiv-i-naturen/film-om-naturen-i-vejle/

Børkop Bymidte

I forbindelse med bl.a. Vejle Amts Folkeblads omtale at mulige planer for Børkop Bymidte kan jeg oplyse, at jeg har hørt om projektet, men det har ikke, så vidt jeg kan se , været behandlet i noget politisk udvalg i kommunen.

Jeg vil derfor ikke på det foreliggende grundlag kommenterer planerne.

Tak for 2019

Denne artikel med Nyt fra Vejle Kommune er den sidste i år.

I den forbindelse vil jeg i lighed med tidligere år bringe en tak til Vejle Amts Folkeblad/Trekantens Folkeblad for den mulighed, jeg har haft for at informerer borgerne i den tidligere Børkop Kommune om nogle ting fra Vejle Kommune.

Jeg ser frem til, at jeg også i 2020 kan informerer om nyheder fra Vejle Kommune.

Der skal også lyde en tak for de tilkendegivelser mange borgere i årets løb har givet mig omkring Nyt fra Vejle Kommune.

Alle ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce