Annonce
Trekantens Folkeblad

Nyt fra Vejle Kommune

Et dige i Høll kan blive en realitet. Kommunen anslår prisen til at blive på 4. millioner kroner, som lodsejerne skal betale over en årrække. Den grønne linje vil, efter planen, ikke blive opført. Illustration: Vejle Kommune.
Morten Kristensen, medlem af byrådet for SF, skriver her årets første Nyt fra Vejle Kommune
Annonce

Efter jule- og nytårsferien er byrådet og de stående udvalg atter i gang med arbejdet. I nedenstående vil jeg omtale nogle punkter, som jeg mener kan have lokal interesse.

Jeg starter med en berigtigelse, for i seneste udgave af Nyt fra Vejle Kommune, var der oplysninger, som ikke var korrekte.

Annonce

Berigtigelse

Vedrørende midler til Smidstrup området fra seniorudvalgets sidste møde. I sidste nummer var oplysningerne om midlerne ikke korrekte, hvilket jeg har omtalt på min Facebook.

Jeg beklager fejlen, som desværre ikke nåede at blive rettet, inden Trekantens Folkeblad var udgivet. Nedenstående er derfor det korrekt fra udvalgsmødet.

Annonce

Midler til Smidstrup- området

I lighed med ansøgningen fra brugerrådet ved Englystparken var der også ansøgning fra Smidstrupparkens Venner på 10.000 kr., hvor formålet er at give husets beboere nogle gode oplevelser i form af underholdning og udflugter ud af huset.

Smidstrup og omegns Museum og Arkiv havde fremsendt en ansøgning på 15.000 kr. til el til opvarmning og aktiviteter for de frivillige. Smidstrup og Omegns Museum og Arkivs formål er at indsamle, formidle og bevare Smidstrup og omegns kulturhistorie og kulturværdier. Foreningen er stiftet og drives af frivillige. Foreningen driver museet og lokalarkivet.

Smidstrup- Skærup Seniorklub har ligeledes ansøgt om et på 12.000 kr.

Der er ikke opnået fuld støtte til de tre ansøgninger, Seniorklubben får 13.500 kr., Museet og Arkivet får 6.001 kr. og Smidstrupparkens Venner får 6.491, der er reduceret for udgifter til fortæring og el.

Annonce

Færdiggørelse af byggemodninger 2020

Byrådet godkendte på mødet den 15. januar 2020 en bevilling på kr. 945.000 til færdiggørelse af byggemodningen ved Lilholtvej, Fruergårdsvej og Søndergade og fortov ved Bundsgård.

I bilaget fremgår det, at der mangler at blive udført belysning på en del af strækningen.

For så vidt angår fortov, skal der etableres fortov fra Fruergårdsvej via Bundsgård til børnehaven.

Annonce

Igangsætning af kommuneplantillæg 57

Økonomiudvalget behandlede på sidste møde et oplæg om ændring af nuværende arealudlæg i kommuneplanen.

Ændringen der skulle behandles var at flytte nogle arealudlæg fra Thyregod og Bredsten til Skibet og Børkop.

I forbindelse med sagen var det hensigten, at der skulle udlægges et areal ved Brøndsted Møllevej til kommende boliger.

Imidlertid besluttede økonomiudvalget, at sagen blev udsat med henblik på skitsering af mulighederne for udtag af andre arealer i den nuværende kommuneplan.

Så vidt jeg husker har området ved Brøndsted Møllevej tidligere været i spil som muligt område til boligbyggeri, men blev dengang droppet.

Jeg mener, at det er i det område, hvor Børkop Rideklub i sin spæde opstart havde en ridebane, og hvor området var brugt af et entreprenørfirma. Jeg har ikke kunnet få det bekræftet, men nogle kan måske huske så langt tilbage og må derfor gerne kontakte mig.

Annonce

Midler til kunstskabet

Kultur- og Idrætsudvalget har på det seneste møde behandlet ansøgninger fra Kunstskabet i Børkop.

Der var dels en ansøgning om underskudsgaranti på 12.000 kr. til en koncert med Kristian Lilholt den 21. februar 2020 i Brejning Forsamlingshus, samt en underskudsgaranti på 10.000 kr. til en koncert med Jane og Shane. Irsk/engelsk Folkemusik den 20. marts 2020 i Brejning Forsamlingshus.

Udvalget godkendte de to ansøgninger.

Annonce

Plejecenter og daginstitution- synergi

Seniorudvalget har på seneste møde behandlet et notat om synergien ved ovenstående projekt i Gauerslund.

Notatet skal danne grundlag for den videre dialog med totalrådgiver om opførelse af fælles daginstitution og plejecenter.

For den som gerne vil følge processen m.v. er det vigtigt at holde øje med dagsordenerne fra såvel Børne- og Familieudvalget som Seniorudvalget, hvor det løbende sker, at sagerne behandles.

Jeg har foreslået, at arbejdet i den nedsatte styregruppe kan formidles ud så udeforstående kan følge processen.

Men har du løbende nogle bemærkninger, så send mig en mail, og jeg vil viderebringe det til forvaltningen og styregruppen.

Men se oplæg m.v. fra sidste udvalgsmøde kommunens hjemmeside –politik-dagsordner- seniorudvalget

Annonce

Byvisioner for Børkop og Give

Teknisk Udvalg har fået overdraget opgaven med byvisioner fra Økonomiudvalget. Byrådet har besluttet at fremme de to byvisioner i Børkop og Give med et økonomisk tilskud på samlet 1. mio. kr.

I sagsfremstillingen er der opstillet nogle kriterier for anvendelse af midlerne.

Jeg ser frem til den kommende proces og hvilke projekter der skal arbejdes med i Naturbyen Børkop og omegn.

Igangsætning af lokalplan nr. 1318

En privat bygherre har anmodet om at få udarbejdet en lokalplan for et etageboligprojekt ved Vestergade 24,26,28 i Børkop midtby. Projektet indeholder 24 etageboliger i 2 etager og 2 rækkehuse i et plan.

Grunden består af 3 parcelhusgrunde. Boligernes bruttoareal bliver ud fra det foreliggende på 70 og 80 m2. Når det endelige lokalplanforslag er udarbejdet, skal det behandles i såvel Teknisk- som Økonomiudvalget og byrådet, inden det sendes i høring.

Det foreliggende kan ses på Teknisk Udvalgs seneste dagsorden.

Dige i Høll

Som et led i kommunens Klimatilpasningsplan har der gennem længere tid været dialog med grundejerne i sommerhusområdet ved Høll i forbindelse med afledning af overfladevand og oversvømmelser ved højvande i Vejle Fjord.

I den forbindelse har fokus været på etablering af et dige som kan beskytte det oversvømmelsestruede område ved Høll.

Natur- og Miljøudvalget har på det seneste møde behandlet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til etablering af dige i Høll, som senere skal finansieres af lodsejerne.

I sagsfremstillingen fremgår det, at byrådet kan beslutte at anlægsbidraget betales over ejendomsskatten over en årrække.

Vil du se nærmere om projektet og tidsplanen, så se på kommunens hjemmeside under politik, dagsordner, natur- og miljøudvalgets sag 6.

Sund Vejle Fjord – delprojekt udlægning af muslingebanker

Natur- og Miljøudvalget har også på seneste udvalgsmøde behandlet et delprojekt for udlægning af muslingebanker.

Det ser ud, at der nu for alvor kommer gang i projekterne for en sundere Vejle Fjord og at det på sigt gerne skulle redde fjorden. Fjorden er som bekendt belastet meget af næringsstoffer. Jeg skal ikke her nævne kilderne, men der er sat fokus på flere områder.

Jeg skal ikke her komme nærmere ind på delprojektet, men vil henvise til sagen. Se henvisningen under sagen med digerne fra Høll og se sagen.

I sagsfremstillingen er nævnt nogle visualiseringer som er vist på udvalgsmødet. Måtte nogle ønske at se disse, så skriv en mail til mig, og jeg vil fremsende det, jeg har modtaget fra forvaltningen.

Jeg mener dog ikke, de har betydning for selve projektforståelsen.

Konkurrence om udsigtspunkter

Arkitektkonkurrence om udsigtspunkter udløser to vindere.

Ifølge en pressemeddelelse fra Vejle Kommune blev det arkitektfirmaerne EFFEKT og Schønherr, der løb med sejren i arkitektkonkurrencen om udsigtspunkter ved Nørreskoven, Hvidbjerg og Tørskind.

I pressemeddelelsen skriver man, at byrådet har afsat penge til arkitektkonkurrencen herunder præmiering af vinderne. Finansieringen af anlæggene forudsætter, at fonde eller andre parter vil bidrage til udgifterne. Derfor skal kommunen nu i gang med at søge fonde. Forinden første spadestik kan tages skal der også indhentes tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder.

Jeg forudser at, der vil gå en rum tid med at få disse forudsætninger afklaret.

Det fremgår endvidere af pressemeddelelsen, at den lokale opbakning er den allervigtigste, og kommunen vil derfor, inden der arbejdes videre med projekterne, gå i dialog med lokalråd og lokale netværk omkring projekterne.

For så vidt angår selve beskrivelsen og tankerne omkring projektet ved Hvidbjerg, vil jeg henvise kommunens hjemmeside, hvor der er et enkelt billede af skitsen/tankerne for Hvidbjerg.

Trafikmålinger

Jeg har fået henvendelse om nogle trafikmålinger for bl.a. Buen i Brejning. Jeg vil i næste nummer af Nyt fra Vejle Kommune omtale disse.

Øvrige sager som kan have interesse:

Ny strategi sikrer rig natur og gode oplevelser, som kan hentes på https://www.vejle.dk/om-kommunen/fakta-om-os/planer-politikker- og- strategier/teknik-og -miljoe/natur- og friluftsstrategi. Foretrækker du strategien i trykt form, kan den hentes i Teknik & Miljø, Kirkegade 22, Vejle.

Bemærkninger – idéer-indsigelser til forslag til lokalplan nr. 1300 og tillæg nr. 40 for et boligområde øst for Pjedstedvej, Børkop skal være Teknik & Miljø Kirketorvet 22, 7100 Vejle i hænde senest kl. 15.00 den 11.2.2020

Ansøgning om tilladelse til restaurering af Skærup Å ved udlægning af gydegrus og skjulesten: Ansøgningen kan ses på kommunens hjemmeside, politik, aktuelle høringer og offentliggørelser.

Udledningstilladelse til Skærup Å i Børkop: Der er tale om en udledningstilladelse til Skærup Å i Børkop i forbindelse med etablering af en multibane (boldbane) i Peter Breths Parken.

Ansøgningen kan ses på kommunens hjemmeside, politik, aktuelle høringer og offentliggørelser.

Diverse rapporter som kommunen har udsendt

Fra Verdensmål til hverdagsløsninger, en del af vejles ambitiøse klimaindsats.

Vækstbarometer Vejle Kommune 2019.

Stormflodsstrategi, stormflodsbeskyttelse der gro med byen. Resiliente ambitioner for Fjordbyen.

Natur- og Fritidsstrategi 2019

Annonce

Mest læste

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Annonce