Annonce
Trekantens Folkeblad

Nyt fra Vejle Kommune

Fællesinstitutionen i Gauerslund som arkitekterne fra Semco ser det. Stedet har fået et navn. Kong Gauers Gård.
I det efterfølgende vil Morten Kristensen, der er byrådsmedlem for SF, forsøge at samle nogle ting op fra den seneste tid i Vejle Byråd m.v.
Annonce
Annonce

Boligområde ved møllen

Igangsætning af lokalplan nr. 1266, Boligområdet ved Brøndsted Møllevej i Børkop – teknisk udvalg har anmodet om at planerne droppes.

Denne sag omfatter også et areal ved Elbækvej og foruden lokalplanen er der tale om udarbejdelse af et kommuneplantillæg/ændring af eksisterende før planen kan realiseres.

Sagen her jeg tidligere omtalt i forbindelse med møde i teknisk udvalg 11.08.2020.

De foreliggende planer og tanker for områdets anvendelse til boligformål har givet megen omtale i medierne herunder Vejle Amts Folkeblad med diverse afstemninger, ligeledes har der været megen aktivitet på Facebook og der har været mange tilkendegivelser om ikke at bygge på området.

Endvidere har Børkop Lokalråd ret tidligt været inde og komme med synspunkter til de foreliggende planer. For mange politikere i Vejle Kommune har det været nyttigt med de informationer, der er kommet fra borgerne og lokale foreninger m.v.

I forbindelse med en drøftelse uden for dagsordenen har et enig teknisk udvalg blandt de tilstedeværende medlemmer på seneste udvalgsmøde besluttet at formanden for teknisk udvalg Gerda Jørgensen skulle meddele borgmesteren om beslutningen, herunder et citat fra formanden.

”Efter mødet orienterede jeg borgmesteren om vores opfordring til ØU om, at der ikke arbejdes videre med kommuneplantillæg 57 samt lokalplan 1266."

Der vil komme en sag på næste TU, hvor vi kan beslutte og få ført opfordringen til referat.

Da der på det foreliggende er bred politisk opbakning til ikke at lave kommuneplantillæg og lokalplan for området, forventer jeg også,  at sagen dermed er afsluttet.

Der er kommet mange ideer frem om anvendelse af området. Jeg håber mange af disse ting tages op snarest eller senest i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

Annonce

Vestergade Børkop

Endelig vedtagelse af lokalplanen ved Vestergade i Børkop. På byrådsmødet ultimo september vedtog byrådet at godkende osv.

På byrådsmødet den 30 september 2020 godkendte byrådet lokalplan nr. 1318 for et området med boliger ved Vestergade i Børkop. Lokalplanen blev godkendt af et enigt byråd.

Som tidligere omtalt i Nyt fra Vejle Kommune er der tale om et projekt hvor der opføres boliger i to etager med i alt 26 etageboliger.

Annonce

Kong Gauers Gård

Endelig beslutning om navn på det nye plejecenter i Gauerslund.

På byrådsmødet den 28. oktober 2020 behandlede byrådet en sag rejst af Peder Hummelmose omkring navnet på fællesinstitutionen i Gauerslund. Sagen blev rejst som det, der hedder en initiativsag.

Forholdet omkring sagen er den, at en styregruppe der er nedsat i forbindelse med fællesinstitutionen efter borgerinddragelse m.v. havde godkendt navnet ” Kong Gauers Gård ”, hvilket flere i diverse udvalg ikke synes var det mest optimale. Og ikke helt det navn borgerne var kommet med til styregruppen.

Peder Hummelmose (V) brugte dermed sin ret til at rejse en initiativsag og med forslag til at navnet skulle ændres til "Gauerslunden ".

Sagen gav anledning til nogen debat på byrådsmøde, og der kom flere indlæg under debatten, herunder at man ikke burde underkende styregruppens beslutning.

Der blev under debatten foreslået, at sagen blev sendt tilbage til styregruppen om at finde et andet navn.

Resultatet af afstemningen blev, at et flertal sagde nej til fornyet behandling og et flertal støttede heller ikke ændringsforslaget omkring navnet.

Så fremover er navnet "Kong Gauers Gård", selvom jeg kørte til blandt dem, der pegede på et andet navn, respekterer jeg fuldt ud den trufne afgørelse.

Annonce

Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsplan 2018-2020 og handleplan 2021

På seneste møde i teknisk udvalg behandlede udvalget ovenstående og der blev på mødet givet en række bevillinger. Ikke alle midlerne der er afsat i budgettet er anvendt og nogle ting tages op senere.

I forbindelse med sagen er der på sagen fremlagt en prioriteringsliste for mindre anlægsarbejder 2021-2022, en handlingsplan for 2021 og en prioriteringsliste for skolevejsprojekter 2021-2022. Der er tale om meget specifikke lister med mange projekter, herunder mange af lokal interesse, hvoraf nogle kommer med nu, men andre må vente og for nogle synes der at være lange udsiger. Bilagsmaterialet kan ses på kommunens hjemmeside, politik, dagsordner, teknisk udvalg og sag 215.

I planen fremgår det, at der p.t. er samlet ønsker for 825 mio. kr., så der er meget lang vej med de midlerne der p.t. er afsat i budgetterne, såfremt alle ønsker skal opfyldes. Det skal dog bemærkes, at der på sigt er afsat en del midler til forholdene omkring Toftumbroen, afsat i forbindelse med budgetforliget.

På området mindre anlægsopgaver har udvalget besluttet at følgende projekter herude. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Søndermarksvej i Skærup, forhold omkring fodgængere på Tiufkærvej, Smidstrup. På ønskesedlen er nævnt Tømmervej i Børkop, H.O. Wildenskovvej i Brejning, gadelys på Tiufkærvej i Tiufkær, fodgængerforhold på Kirkegade i Gårslev.

På området cykelstier er der ikke afsat midler i 2021, bortset fra skolecykelstier. Ønskesedlen indeholder 70 projekter. Lokalt set Toftumvej, Vognvads-Fælleshåbsvej. Klattrup Bygade, Tiufkærvej, Industrivej, Tømmervej-Kirkebakken, Søndermarksvej Skærup fra Sønderlundsvej til Fredericiavej, Klattrupvej, Smidstrup, Vognvadsvej, Håstrupvej, Håstrup – Smidstrup, Lilholtvej Børkop.

Til opgaver skolevejsprojekter er der afsat og godkendt midler til Houkærgyden i Andkær, på listen til fremtidige projekter er de flere lokale ønsker og projekter i alt 9 projekter. I flæng nævner jeg dem her. Skolebakken, Lilholtvej, Sellerupvej, Kristianshøjvej. Tiufkærvej, Kirkegade Gårslev, Høllvej. Nogle projekter skal ses i sammenhæng med øvrige opgaver inden for området.

Jeg og andre arbejder fortsat på at få fremrykket nogle lokale og meget presserende projekter, da vi ønsker at sikre forholdene for de bløde trafikanter.

Omkring prioriteringer vil jeg henvise til trafiksikkerhedsplanen, hvordan disse beregnes/vurderes.

Annonce

Status på tilsyn af daginstitutioner

Børne-og Familieudvalget har på mødet den 1. oktober 2020 behandlet ovenstående som "at orienteringen tages til efterretning".

Sagen kan ses på kommunens hjemmeside under politik-dagsordner-børne- og familieudvalget sag 100.

Jeg har scannet tilsynsrapporterne igennem for Sneglehuset i Skærup, Krogården i Smidstrup, Oasen i Brejning, Blæksprutten i Brejning, Borggården i Børkop her er der to rapporter , hvoraf den ene er en opfølgende rapport samt Møllehuset i Gårslev.

Rapporterne for tilsynene er vedlagt sagen til udvalgets dagsorden.

Jeg vil ikke her komme ind på de enkelte rapporter, men blot henlede forældrene om at disse rapporter løbende udarbejdes. Jeg kan oplyse, at institutionsledelsen er forpligtet til at give en orientering om tilsynet og de eventuelle opmærksomhedspunkter og/eller henstillinger til forældrebestyrelsen.

Annonce

Kystbeskyttelse

Administration af kystbeskyttelsesloven samt delegering af beslutningskompetence.

På seneste møde i natur- og miljøudvalget har man behandlet ovenstående omkring kystbeskyttelse, som kommunerne efter en lovændring i 2018 fremover er myndighed på sager vedrørende kystbeskyttelse.

Der står også en del om lodsejernes forpligtelser i sagsfremstillingen.

Set ud fra lokal interesser er der tale om en væsentlig ændring, ikke mindst da der er tale om aktiviteter på søterritoriet eller inden for strandbeskyttelseslinjen, som har til formål at sikre mod erosion eller at forhindre oversvømmelser fra havet/fjorden.

I sagsfremstillingen nævnes områderne omkring Sellerup Strand, Brejning og Mørkholt og Høll.

I afsnittet omkring erosion og oversvømmelser ved Vejle Fjord, nævnes Brejning og Mørkholt. Det nævnes ligeledes, at der ved Mørkholt på lange strækninger allerede er lavet hård kystbeskyttelse i form af skræntfodsbeskyttelse som træ- eller betonmure eller natursten.

Ved sommerhusområdet ved Sellerup Strand er der ligeledes lavet kystbeskyttelse af den lave kystskrænt ved flere ejendomme.

Endvidere skrives der i sagsfremstillingen "Med hensyn til oversvømmelser, så er der ud over Vejle By- det lavliggende sommerhusområde ved Høll, som er mest udsat. Ved sommerhusområdet i Sellerup vil der også i takt med havvandsstigningen blive et øget behov for sikring mod oversvømmelser. Ved Høll er der igangsat et kommunalt fællesprojekt. Anlægsarbejderne i forbindelse med et dige ventes gennemført i 2121".

Det fremgår ligeledes af sagsfremstillingen: Kommunen har overtaget en række uafsluttede sager fra Kystdirektoratet, som omhandler lovliggørelse af ulovligt etableret kystbeskyttelse. Det drejer sig om ejendomme i Mørkholt og Sellerup. Flere af sagerne kan afsluttes med en retlig lovliggørelse. Der er dog enkelte sager (ved Sellerup Strand), hvor den ulovlige kystbeskyttelse er påbudt fjernet, idet der ikke ses at være behov for den, da såvel den kroniske som den akutte erosion er lille, og der er ikke nogen trussel mod ejendomme eller infrastruktur. Disse kan i yderste konsekvens ende ud i en politianmeldelse.

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Hele sagen kan ses på kommunens hjemmeside politik-dagsordner-natur- og miljøudvalget sag 130 på seneste møde.

Annonce

Underskudsgaranti til Nytårskur

I forbindelse med kultur og idrætsudvalgets møde den 29. september sag 106 er der givet en underskudsgaranti til KUNSTSKABET i Børkop på kr. 9.900 til et arrangement i januar 2021, Nytårskuren

I bilaget til sagen nævnes Jacob Haugaard, men i selve sagsfremstillingen nævnes, at det er Jim Lyngvild, der skal deltage.

Så vidt jeg kan se, betyder ændringen, at beløbet kan indeholdes inden for den beløbsgrænse som kan administrativt behandles.

Jeg går ud fra at KUNSTSKABET selv melder nærmere ud omkring arrangementet.

Øvrige sager:

Under planer i høring har jeg under offentliggørelser noteret følgende sager fra lokalområdet.

Landzonetilladelse til arealoverførelse til have og udenoms arealer, Skovbyvej i Andkær, landzonetilladelse til et læskur på Åkærlund Smidstrup, landzonetilladelse til ridehal og parkeringsareal på Tornvadshavevej i Børkop, landzonetilladelse til et anneks på Madekærvej i Smidstrup.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Trekantens Folkeblad

Nyt fra Vejle Kommune

Annonce