Annonce
Trekantens Folkeblad

Nyt fra Vejle Kommune

Einer Hau fra Skærup var et livstykke af rang. Han døde for nogle måneder siden, og Vejle Kommune har bevilget økonomisk støtte til en buste af den mangeårige formand for Vejle Budo Klub. Arkivfoto: Benny F. Nielsen
Siden sidste Nyt fra Vejle Kommune har der været såvel byrådsmøde som møder i de fleste stående udvalg. I det efterfølgende vil Morten Kristensen, der er medlem af byrådet for SF, omtale nogle af de beslutninger m.v. der kan have lokal interesse.
Annonce
Annonce

Buste af Einer Hau

Et flertal i Kultur- og Idrætsudvalget har på seneste møde godkendt en ansøgning fra Vejle Budo Klub på 16.000 kr. til opstilling af en buste i DGI husets foyer.

Mange lokale har kendt Einer Hau som var bosiddende i Skærup og deltog i mange lokale foreninger og ikke mindst idrætslivet.

Einer Hau var med til bl.a. at stifte Vejle Jiu Jitsu Klub i 1954 og var landskendt inden for området.

Lokalt var vi mange som også kendte Einer Hau i forbindelse med den upolitiske liste Å, som havde sit fodfæste i Skærup, og han var bl.a. var den første formand i Skærup Borger- og Grundejerforening.

Annonce

Stormflodsstrategi

I skrivende stund har det igen fosset med vand i Vejle også mange steder i Børkop området, så det er helt aktuelt, at byrådet netop har godkendt forslag til en stormflodsstrategi som senere på året sendes i høring.

Vil du allerede nu læse lidt om forslaget så findes det på kommunens hjemmeside-politik-dagsordner-seneste byrådsmøde sag 24.

Det foreliggende forslag sætter mest fokus på Vejle By og området omkring Vejle By.

Men med de store vandmasser der opleves skal der også ses på andre områder. I den forbindelse har jeg sendt, dels billeder, men også en video af de oplevelser, jeg konstaterede på strækningen mellem Lilholtvej og Overgaden i Børkop, men jeg er ikke i tvivl om, at det også mange andre steder i området var vandmasser, som ikke er set før.

Annonce

Anvendelse af anlægsmidler

Natur- og Miljøudvalget behandlede på sidste møde ovenstående og bl.a. under fritidsprojekter og de afsatte midler nævnes bl.a. friluftsprojektet "Udviklingen af en samlet stirute mellem Vognkær Enge og Randbøl Hede."

Nærmere konkret skal den hedde "Hav til Hede".

Annonce

Træstrategi

Under betegnelsen "En grønnere By" fik Natur- og Miljøudvalget på seneste møde en orientering om formålet med at udarbejde et stratetisk værktøj, der kan bruges til at skabe grønnere byer i Vejle Kommune.

Når jeg nævner sagen her skyldes det bl.a., at der i bilagsdelen, er en udpegning af potentialer for træplantninger i Børkop Midtby.

Bilagsdelen m.v. kan ses på Natur- og Miljøudvalgets seneste møde. Orienteringen skulle også været givet på seneste møde i Teknisk Udvalg, men blev udsat.

Annonce

Nedrivning i Gauerslund

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har på seneste udvalgsmøde behandlet en sag om nedrivning af en bygning på arealer ved ”De to gårde” i Gauerslund, da bygningen ikke længere kan anvendes til dag- eller døgnbrug, da bygningen er sundhedsskadelig for personalet på grund af skimmelsvamp. Personalet og brugerne er flyttet til anden tom ejendom, der kan anvendes af målgruppen.

I sagsfremstillingen fremgår det i øvrigt, at bygningen rives ned med henblik på, at borgerne etablerer et projekt på stedet til gavn for borgerne i området. Det fremgår af sagen, at naboerne har tilkendegivet, at de gerne vil stå for indretningen af et fællesareal. Ligeledes fremgår det, at der i løbet af 2020 vil blive ansøgt om økonomisk støtte til materialeindkøb/omkostninger.

Annonce

Fischers Plads, Brejning

På udvalgets møde den 5. februar drøftede man ligeledes, efter henvendelse fra byrådsmedlem Søren Pechardt (S), mulighederne for realisering af projekt Fischers Plads i Brejning. Et projekt, der tidligere har været drøftet i udvalget efter henvendelser fra Brejning Lokalråd.

Beslutningen fra mødet er at man drøftede, at delelementer kan forsøges søgt via eksterne puljer og at det samlede projekt foreslås drøftet i forbindelse med en fremtidig budgetforhandling.

Ud fra dette må det nok konstateres, at der er lidt lange udsigter til at projektet realiseres.

Annonce

Verdensmål i Børkop

Ovenstående forening ønsker i samarbejde med BID 7080 Samarbejdet og Børkop Lokalråd at styrke midtbyen og skabe fokus omkring FN, s 17 verdensmål hvilket skal ske i forbindelse med en række tiltag og initiativer med opsætning af vimpler og ansøgerne forventer , at projektet sammen med den i forevejen anlagte sandkasse i Børkop vil skabe fornyet lyst til at opholde sig i byen og en nysgerrighed på , hvor vimplerne fører hen , hvilket vil sikre at de lokale borgere lokkes ind i midtbyen samt opholder sig længere tid i byen.

Dette vil ifølge sagen være til glæde for byens borgere og de erhvervsdrivende.

Der var ansøgt om et tilskud på 65.000 kr. Indstillingen fra forvaltningen og som blev godkendt af udvalget blev på 32.500 kr.

Tour de Friends

Ansøgning til udviklingspuljen fra lokalrådene i Andkær, Brejning, Børkop, Gårslev og Smidstrup-Skærup til projektet Tour de Friends

Ovennævnte lokalråd er gået sammen om et projekt, de kalder Tour de Friends. Projektet er et stjerneløb mellem de seks landsbyer, der befinder sig i området, der dækket af "Naturbyen – en klynge ved Vejle Fjord".

I forbindelse med sagen fremgår følgende også I byvisionen for Børkop nåede borgerne frem til, at området ønskede en samlende vision, en vision, der rummede alle landsbyer i området og ikke alene kiggede på Børkop. For at understøtte og forankre denne vision er områdets fire lokalråd blevet enige om at lave et stjerneløb, hvor borgerne i området kommer rundt og ser, hvad de andre landsbyer har at byde på.

Ligeledes ønsker lokalrådene at markere og synliggøre Tour de France-etapen i Vejle Kommune i 2021, og derfor vil de lave et lokalt løb.

For projektet regnes der med et totalbudget på 220.000 kr. for to løb, et i 2020 og et i 2021. Udvalget søges om 120.000 fordelt over to år. Forvaltningen indstiller at projektet støttes med 60.000 kr. i 2020 og 60.000 kr. i 2021, så vidt det kan indeholdes i budget 2021.

Du kan se bilagene på udvalgets dagsorden for sidste møde sag 17. Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Årsrapport kontrollerteamet

På Arbejdsmarkedets seneste udvalgsmøde har man behandlet den økonomiske resultatopgørelse for Vejle Kommunes kontrolgruppe, som viser et provenuet på 10,2 mio. offentlige kroner, heraf er de 7,3 mio. kommunale kroner.

Kontrolgruppens arbejde med anmeldelser og udregninger/mistanker, der kræver en dybdegående undersøgelse og kontrol har resulteret i, at der er fundet provenuer som nævnt oven for.

Støttekroner til natur og fritidsaktiviteter

Vejle Kommunes Natur- og Miljøudvalg uddeler igen støtte kroner via Natur- og Stipuljen fremgår det af en pressemeddelelse.

Puljen er på 200.000 kr. med ansøgningsfrist 1. april 2020.Brænder du for at skabe nye stier? Eller har I planer om at etablere græsninger på naturarealer. Så er der mulighed for at søge støtte og hjælp via Vejle Kommunes Natur- og Stipulje.

I pressemeddelelsen udtaler formanden for Natur- og Miljøudvalget Karl Erik Lund bl.a. – citat ”Vi har netop vedtaget en biodiversitet plan og en Natur- og Fritidsstrategi. Derfor er det helt oplagt at vi støtter tiltag, der kan fremme både naturen og fritidsaktiviteter i naturen.”

Lis Ellemand er kontaktperson for projektet og henvendelse kan, ifølge pressemeddelelsen, ske på tlf. 21 67 52 55

Græsslåning/græsarealerne

Jeg har fået enkelte henvendelser omkring vedligeholdelse og græsslåning af kommunale arealer i området. I den forbindelse kan jeg henvise til kort som er offentligt tilgængeligt på www.kortvejle.dk

Nogle steder sker der omlægning til naturgræs, foreløbig i en forsøgsperiode, vil du vide nærmere herom så se https://www.vejle.dk/om-kommunen/udvikling-med-vilje/vi-udvikler-byerne/natur/. Nogle arealer herude, hvor der sker omlægning, er efter det oplyste sket i dialog med Børkop Lokalråd og Bionetværk Børkop.

Platforme over Skærup Å

På kommunens hjemmeside under politik og aktuelle høringer er der nu fremlagt udkast til ovenstående projekt. Vejle Kommune har ansøgt om regulering af Skærup Å, hvori der søges om at etablere to platforme over åen.

Platformene etableres som udkragende dæk der ikke krydser vandløbet, men hænger ud over vandløbet. Platformene forankres i brinken så de ikke påvirker bundbredden. Projektet er i høring indtil den 10. marts 2020.

Jeg skal ikke her komme nærmere ind på projektet, men vil henvise til sagens på hjemmeside, da der er flere bilag, som kan have interesse.

Høllsmindevej

Høring om nedrivning af bevaringsværdig bygning på Høllsmindevej 32 7080 Børkop. Ejeren af denne ejendom har søgt om tilladelse til at nedrive sommerhuset. Det ønskes at opføre et nyt sommerhus, der overholder lokalplanens bestemmelser.

Ejendommen er registreret til at have bevaringsværdi 4. Ejendommen er omfattet af lokalplan 1003 for et område ved Høllsmindevej i Børkop.

Nærmere oplysning om ansøgningen kan ses på kommunens hjemmeside –politik-tilladelser.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce