Annonce
Trekantens Folkeblad

Nyt fra Vejle Kommune

Helhedsplan kigger langt ud i fremtiden. Her for Børkop Vest. Illustration: Vejle Kommune
Der sker meget i Vejle Kommune for tiden, og i det efterfølgende vil Morten Kristensen, der er byrådsmedlem for SF, trække nogle sager frem af lokal interesse m.v.

Nej til byggeri på Brøndsted Møllevej

I sidste Nyt fra Vejle Kommune omtalte jeg, at økonomiudvalget skulle tage stilling til udarbejdelse af Nyt Kommuneplantillæg for området.

Som jeg skrev dengang, var jeg og andre meget overraskede over, at sagen igen kom på dagsordenen og med den indstilling, da flere partier/byrådsmedlemmer tidligere i bl.a. et fællesmøde mellem økonomiudvalget og teknisk udvalg havde tilkendegivet, at man var imod planerne.

Det var derfor noget uforståeligt, at sagen kom frem med en indstilling om byggeri.

Vejle Amts Folkeblad bragte en større artikel om det nye udspil, og der var kommentarer fra nogle herude. VAF igangsatte også en afstemning blandt dets læsere m.v., og resultatet var et stort nej fra borgernes side til, at der skulle bygges i området.

Jeg skal ikke igen komme nærmere ind på sagen, men blot konstatere, at der var enighed i økonomiudvalget om et nej til byggeri.

Jeg er helt sikker på, at den lokale modstand fra flere sider mod byggeriet har haft stor betydning for sagens udfald.

Det er nu mit håb, at området på anden måde kan sikres som den grønne kile ned mod de to vandmøller.

Jeg har tidligere foreslået kommunal overtagelse af området for derefter at udvikle det sammen med en række foreninger /privatpersoner i området for at skabe og udvikle den grønne kile mod de to vandmøller.

Nu skal det bare sikres, at der ikke kommer noget med i den kommende kommuneplan 2021-2033, som sendes til debat og høring i den kommende tid.

Annonce

Helhedsplanen for Børkop Vest

Jeg omtalte ligeledes i sidste Nyt fra Vejle Kommune, at økonomiudvalget skulle behandle Helhedsplanen for Børkop Vest. Der er tale om en meget langsigtet plan, der berører mange arealer og mange lodsejere.

Det er altid problemer med langsigtede planer, da de ofte kan stavnsbinde mange og gøre det svært for lodsejere at planlægge længere ud i fremtiden. Der er megen usikkerhed for dem både økonomisk og menneskeligt.

Andre har formentlig også købt hus herude i den forventning, at der ikke ville blive yderligere bebyggelser eller anlæg af veje tæt ved deres nuværende område.

Helhedsplanen har, som det også er beskrevet, stor betydning for skolestrukturen, institutioner og infrastrukturen. Økonomiudvalget vedtog på mødet den 1.marts 2021 at godkende Helhedsplanen.

SFs repræsentant i udvalget stemte imod, da der indirekte på sigt lægges op til en omfartsvej, og da nogle naturværdier berøres.

Der er næppe tvivl om, at udviklingen i etape 1 over en årrække vil blive aktuel, men indtil videre sker udviklingen omkring Børkop i Børkop Syd, hvor der er frigivet penge til byggemodningen.

Annonce

Børkop Vandmølle

Gennem nogen tid har der været en del henvendelse fra kredsen omkring Børkop Vandmølle og dets vedligeholdelse m.v. Kredsen har bl.a. påpeget manglende vedligeholdelse, og at det trænger sig meget på.

I forbindelse med budgettet for 2021 blev der med tilbagevirkende kraft afsat nogle midler i regnskabsåret 2020, disse midler skal nu udmøntes.

Jeg har sideløbende fået oplyst fra formanden for kultur- og idrætsudvalget, Dan Arnløv Jørgensen (Konservative), at der - efter drøftelse med Børkop vandmølles Venner - nu skal arbejdes med en helhedsplan for møllen og faciliteterne ved møllen.

Møllen er jo, som de fleste ved, en unik bygning beliggende i en skønt naturområde og indeholder mange kulturværdier, som er vigtigt at værne om.

Dan Arnløv Jørgensen siger i den forbindelse:

"Helhedsplanen skulle gerne rette op på nogle forsømte ting og fortsat sikre aktivitet ved området til gavn for de mange lokale beboere og turister, der besøger området".

Analyse af eksisterende bygninger og anlæg inden for kultur- og fritidsområdet

Kultur- og Idrætsudvalget har på seneste udvalgsmøde behandlet en rapport, der ser på bygningernes umiddelbare renoveringsbehov, kapacitetspresset og det forventede kapacitetspres i fremtiden.

Af resume til sagen fremgår det, at der i løbet af foråret kommer en teknisk og faglig gennemgang af kulturens bygninger og deres anvendelse, som vil supplere status- analysen. Det fremgår ligeledes at begge analyser kan bruges som kvalificering af anlægsbehov og – ønsker, og som baggrundsmateriale i forbindelse med budgetprocessen.

Jeg finder, at den foreliggende analyse er et godt grundlag for foreninger inden for kultur- og fritidsområdet, og at foreningerne bør gennemlæse og eventuel fremkomme med bemærkninger, som I finder bør indgå i den senere faglige gennemgang og i øvrigt, om der er bygninger m.v., der bør medtages.

Der er efter min opfattelse mange nyttige oplysninger i analysen, herunder forventningerne til kommende udvikling i de enkelte områder.

I selve analysen nævnes også Englysthallen, Smidstrup hallen, kunstgræsbanen ved Gauerslund hallen.

Men få fat i analysen, som findes på kommunens hjemmeside under politik, dagsordner, kultur- og idrætsudvalgets møde den 9. marts sag 33

Annonce

Børkop Ridecenter

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde 9. marts behandlede udvalget en ansøgning om ændring af vedtægterne, så institutionens regnskaber fremover ikke længere skal være revisionspåtegnet.

Efter de nuværende vedtægter skal Børkop Ridecenters regnskaber være revideret af en autoriseret eller registreret revisor.

Forvaltningen fandt på det foreliggende grundlag, at en vedtægtsændring, der betyder, at regnskabet ikke længere skal være revisionspåtegnet, ikke vil udgøre en øget økonomisk risiko for Vejle Kommune.

Annonce

Forældretilfredsheds-undersøgelse

Jeg har tidligere omtalt ovenstående, og i forbindelse med, at den har været udsendt til drøftelser i de lokale medarbejder- og skolebestyrelser, er der indsendt nogle bemærkninger.

Lokalt har Fælleshåbsskolens skolebestyrelse drøftet sagen på et møde primo februar og har i den forbindelse indsendt nogle betragtninger.

Skolebestyrelsen fremhæver i det bilag, der er lagt på sagen, at resultatet af undersøgelsen ikke giver et reelt billede, og der mangler nogle sammenligninger med tidligere undersøgelser.

Sagen er behandlet på seneste møde i Børne- og Familieudvalget.

Annonce

Tilsynsrapport på ældretilsynet i Vest Distrikt 2

I forbindelse med debatten omkring ældreplejen i Vejle Kommune har jeg løbende fået en række henvendelser. Nogle ting har jeg kunnet oplyse, da det har været på en åben dagsorden, andre ting er omfattet af tavshedspligten.

I forbindelse med sagerne har der været tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 10. december 2020, et såkaldt reaktivt tilsyn.

Disse tilsynsrapporter offentliggøres og kan findes på vejle.dk/borger

Annonce

Virtuel rundvisning i Kong Gauers Gård

Projekteringen af projektet Kong Gauers Gård går planmæssigt. Som led i formidlingen af projektet er der udarbejdet et værktøj, der giver mulighed for en virtuel oplevelse af rum og rammer i byggeriet.

Seniorudvalget fik på seneste møde en gennemgang af den foreløbige formidling der er udarbejdet.

Jeg synes, det var et spændende, men foreløbig projekt, der blev fremlagt over for udvalget.

Der arbejdes videre med projektet og tilpasses endnu mere, så man får et større indtryk af Centret og med skitser til møblering m.v.

Jeg forventer ud fra oplysningerne på mødet, at det senere kan lægges over på en video som så kan formidles ud til borgerne. Der er ligeledes mulighed for at komme på besøg i ByLaboratoriet og se en fremvisning, alternativt prøve de virtuelle briller, der skal man dog kontakte Teknik og Miljø for en eventuel fremvisning. Kontakten kan ske til ketch@vejle.dk for en eventuel aftale.

Stisystemi Toftum

På seneste møde i byrådet blev der givet en anlægsbevilling så projektet, som jeg tidligere har omtalt i Nyt fra Vejle Byråd, kan igangsættes.

Ud fra et svar, der er givet til en kollega i byrådet, håber jeg, at projektet kan fremmes og etableres, når BaneDanmark går i gang med broprojektet.

Jeg bragte det også op på byrådsmødet og ud fra udtalelserne fornemmer jeg, at formanden for teknisk udvalg, Gerda Jørgensen, er lydhør for at se på tingene, så det hele hænger sammen.

Annonce

Problemerne på rute 216 mellem Vejle og Smidstrup

Jeg har tidligere omtalt, at nogle borgere i området ved Smidstrup/Skærup på Facebook har givet udtryk for nogle uheldige forhold på ruten.

Jeg har i den forbindelse rejst sagen i teknisk udvalg, og på seneste møde er der givet en orientering fra Sydtrafiks side.

Sagen og svaret fra Sydtrafik kan læses på kommunens hjemmeside under politik-dagsordner- teknisk udvalg og seneste møde. Som jeg læser svaret, er der nogle problemer omkring brug af GPS, og at der i den forbindelse vil blive rettet op.

Annonce

Etablering af spuns

Jeg har tidligere i Nyt fra vejle Kommune omtalt nogle problemer omkring Lille Klit i Mørkholt, samt nogle problemer for sommerhusejere ved Marius Mikkelsensvej og Hvidbjergvej, hvor der sker nogle jordskred.

Natur- og Miljøudvalget behandlede på seneste møde henvendelsen.

Indstillingen til udvalget var, at kommunen ikke finder anledning til selv at etablere spuns for at sikre det kommunalt ejede jord ved Lille Klit, og at der ikke var kommunal mulighed for at yde lån til grundejerne, så de selv kan udbedre forholdene. Endvidere fremgik det af indstillingen, at kommunen gerne vil bidrage med vejledning med diverse ansøgning m.v.

Udvalget ændrede dog indstillingen, så afsnittet om at kommunen ikke finder anledning til at sikre de kommunalt ejede areal med spuns udgik.

Jeg tolker det derhen, at kommunen bør medvirke til at sikre egne arealer.

Hele sagen og henvendelsen og brev fra lodsejerne findes under Natur- og Miljøudvalgets dagsordner pkt. 36 fra sidste møde.

Udgåede togtider

Det har i dagspressen været omtalt, at der er udgået nogle togafgange i området.

Jeg har selvfølgelig fulgt og følger sagen og har for at være på den sikre side den 7. marts 2021 spurgt teknik- og miljødirektøren om ændringerne har været til høring eller udtalelse direkte eller indirekte i Vejle Kommune.

Jeg er også i kontakt med medlem af folketinget Karina Lorentzen for om muligt at stille spørgsmål til ministeren på området. Men det er vigtigt, at nogle ting undersøges forinden spørgsmålene stilles.

Kommuneplanen 2019-2031

Jeg har tidligere kort fortalt om denne plan i Nyt fra Vejle Kommune.

Forslag til kommuneplanen er nu godkendt af et flertal i Vejle Byråd, og om kort tid sendes den i offentlig høring, herunder den samlede kommuneplan for Trekantområdet.

For at få en mindretalsudtalelse sendt med ud i forbindelse med høringen skal der stemmes imod det foreliggende forslag.

SF stemte imod på det seneste møde og vil i forbindelse med høringen komme med nogle betragtninger, som man ønsker, at borgerne skal tage stilling til.

Ud fra den korte debat i byrådet er jeg ikke i tvivl om, at alle partier på et tidspunkt kommer med bidrag til mulige ændringer, men SF ønsker allerede i debatfasen at gøre opmærksom på nogle forhold af bred karakter, men SF er også af den opfattelse at der er mange gode aspekter i kommuneplanen.

Jeg skal kun her nævne, at der i forbindelse med mindretalsudtalelsen er et par punkter af lokal interesse. Det drejer sig bl.a. om en direkte sti forbindelse fra Brejning Havn til "Lille Afrika", samt om, at der snarest bør laves en helhedsløsning for Rands Fjord og områder ved Hvidbjerg set ud fra naturforhold.

Vi nævner også i lighed med tidligere forslag om, at Rands Fjord og skoven indgår i kommuneplanen som stilleområde.

Vi finder også, at der i kommuneplanen bør lægges op til, at der ikke skal foregå klapning af affald i Vejle Fjord.

Jeg vil snarest skrive lidt mere om aktuelle projekter/udbygninger, som er tilknyttet lokalområdet, og som indgår i det foreliggende materiale, men der er mange sider, og der er meget der skal samles

Annonce
Annonce
BØRKOP

Ny restaurant åbnet: Allan tænder op i den originale stenovn - og hælder gerne både gravad laks og jalapenos på din pizza

Annonce
Annonce
Trekantens Folkeblad

Anders havde et job, der ikke findes i dag: Og nok sad han i baggrunden men han havde magten over den fine herre foran

Annonce
Forsiden netop nu
Trekantens Folkeblad

Ny bog har indsamlet ti lokale livshistorier

Trekantens Folkeblad

Gode læsetips i bogcaféen i Børkop

Trekantens Folkeblad

Huset man helst ikke ville bo i: Men fattiggården var dog bedre end tiggeri

Trekantens Folkeblad

Museum byder indenfor til julemarked

Trekantens Folkeblad

Kandidat om bedre ældrepleje: Det kræver ikke nødvendigvis flere hænder

Trekantens Folkeblad

Der sættes ord på sorg og savn ved skumringsgudstjeneste

Trekantens Folkeblad

Den har jublet i 50 år: Orglet blev dog mindre end ønsket

Trekantens Folkeblad

Julen kan være en hård tid: Økonomiske trængte familier kan nu søge julehjælp

Trekantens Folkeblad

Et velfærdssamfund behandler sine ældre ordentligt - væk med minuttyranniet og tilbage til kærlig omsorg

Trekantens Folkeblad

Se billederne: Så blev det nye idrætscenter indviet

Trekantens Folkeblad

De strækkede nakken og smurte stemmebåndet: Fællessang i Gårslev blev et tilløbsstykke

Trekantens Folkeblad

Julen er i fare: Her kan det ende med, at byens juletræ slet ikke bliver tændt

Trekantens Folkeblad

Byrådsmedlem: Der er andre løsninger end at lade Gauerslundhallen vente i et år på at få en selvstyredrift

Trekantens Folkeblad

Nu er den Danmarks smukkeste af sin slags: Men prøv at se hvor forfalden Børkop Vandmølle har været

Trekantens Folkeblad

Børnene vælger den farligste løsning: Så nu bliver byens mest trafikerede vej hævet

Trekantens Folkeblad

Vælgerne tager på café og mødes med politikerne

Egtved Posten

Har du årets store juletræ: Så højt skal det være, og Vejle er gået på jagt

Trekantens Folkeblad

Her har kvinderne et problem: Uden mænd er vi på røven

Trekantens Folkeblad

De legede sig til en stor sum penge: Blæksprutten løb for ny legeplads

Trekantens Folkeblad

Prøveafstemning: Vælgermøde flyttede stemmer og det gjorde ondt på et par partier

Trekantens Folkeblad

I Gårslev var der flæsk og valgsnak i lange baner

Annonce