Annonce
Trekantens Folkeblad

Nyt fra Vejle Kommune

Otte grunde kan snart byggemodnes i Andkær. Det lægges der i hvert fald op til.
Medlem af byrådet for SF, Morten Kristensen, skriver her en ny Nyt om Vejle. Her kommer han forbi emner som byggegrunde i Andkær, byggerier i Børkop og Brejning samt trafiksikkerheden på Tiufkærvej.

Diverse henvendelser

Jeg har på det seneste fået nogle henvendelser fra borgere.

Nogle spørger om byggeriet i Vestergade Børkop er i overensstemmelse med reglerne for området, da nogle føler, det er et markant byggeri i en gade med beboelsesejendomme.

Jeg har fået oplyst, at byggeriet er godkendt inden for de gældende rammer, bortset fra at der skal gives nogle efter forvaltningens vurdering mindre dispensationer. Men jeg har lovet borgerne, at jeg følger sagen.

VAF omtale af byggeri ved Kellers Park følger jeg også, og jeg undersøger, om der kan ændres på lokalplanen, som desværre har været kendt gennem mange år, men jeg er enig i, at byggeriet ikke lige passer ind i området, herunder hensyntagen til forsamlingshuset og tætheden ved kirkeomgivelserne.

Andre borgere har spurgt om parkering i Amaliegade i Børkop. Borgerne synes det er svært at komme igennem gaden, især når der er parkeret store varevogne. Jeg har fået oplyst, at man vil se på forholdene

Ligeledes har jeg fået henvendelser vedrørende trafikken på Brejning Vestergade, dels omkring hastigheder, dels omkring skiltning på tilstødende veje. Jeg har fået foreløbige svar og borgerne er orienteret.

I samme forbindelse er det oplyst, at skiltningen på Stationsvej kan gøres bedre i forhold til en hastighed på 40 km.

Enkelte har spurgt om kommende udstykninger og byggemodninger i Gårslev. Jeg har ligeledes svaret disse med de oplysninger, jeg har modtaget. I øvrigt kan man senere se hvilke byggemodninger, der lokalt er på vej jf. senere afsnit.

På Facebook har der været opslag omkring hastigheden på Tiufkærvej. Ud fra dette har jeg ligeledes været i forbindelse med teknisk forvaltning, som har svaret 14. april. Jeg afventer nærmere omkring hastigheden.

Jeg har fået oplyst, at der i forbindelse med handlingsplanen for mindre anlægsprojekter, er afsat 115.000 kr. til fodgængerforbedringer på Tiufkærvej, Smidstrup i 2021

Annonce

Måske overset henvendelser

Da jeg har haft nogle IT problemer kan jeg have overset nogle mailhenvendelser. Hvis der er nogle som jeg skylder svar må de gerne fremsende en fornyet henvendelse.

Annonce

Byggemodninger

Økonomiudvalget her på dagsordenen til mødet 19. maj en række byggemodninger til behandling, hvor der skal gives en anlægsbevilling.

I den forbindelse indstilles der til bevilling og igangsætning af byggemodning af 10 parcelhusgrunde på Ranunkelvej (Gårslev-Høllvej 3. etape).

Indtil videre har der i den udstykningen i området været udbudt 16 parcelhusgrunde på de to boligveje, heraf er 15 solgt, så det går fint med salget. I sagen oplyses det, at der en stærk øget efterspørgsel på grunde i området. Der søges om en bevilling på 4,2 mio. kr.

Annonce

Grunde i Andkær

I forbindelse med behandlingen af byggemodninger fremgår det endvidere, at økonomiudvalget anmoder teknisk udvalg om at igangsætte en lokalproces for et areal som kommunen ejer på Andkær Bygade, et areal på cirka 2. ha. Det skulle her være muligt med cirka 8 parcelhusgrunde.

Jeg håber, det vil være muligt, at området kan anvendes til andre boligformer end lige parcelhusgrunde, og jeg vil tage drøftelsen op i udvalget og forsøge at økonomiudvalget anmoder om at flere former for byggeri kan komme på tale.

Jeg synes selv, det vil være godt med flere boliger i området og få udfyldt det areal som kommunen ejer og som har stået ubebygget hen en del år.

På sagen til mødet er der en lille skitse over mulige placering af boliger på arealet.

Annonce

Andre ting

Vejle Kommune har i forbindelse med ansøgning af skovrejsning på området ved Agernhavevej, Klattrup meddelt ansøgeren, at der ikke er VVM (vurdering af virkningerne på miljøet) i forbindelse med skovrejsningen.

Jeg skal ikke komme nærmere ind på ansøgningen. Afgørelsen er bekendtgjort 7. april 2021 på kommunens hjemmeside.

På samme side under offentliggørelser kan det ses at et firma på vegne af Brejning Vandværk ansøgt om indvindingstilladelse på 350.000 m3 pr. år fra ny kildeplads ved Thomashave, Stokballevej 102 St. Velling. Så vidt jeg kan se sker ansøgningen som et led i samarbejdet BBGM (Børkop/Brejning/Gårslev/Mørkholt vandværker)

Annonce

Stationen i Børkop

I forbindelse med regeringens udspil til infrastrukturplan 2035 "Danmark fremad" er der også et afsnit om mulige stationer, hvor der kan skabes mere liv. I den forbindelse er Børkop Station nævnt, så må vi håbe, at der virkelig kommer gang i de planer, som har været på bordet gennem mange år.

Og hvor der nogle gange har været rejst spørgsmål til diverse ministre og hvor flere folketingsmedlemmer har besøgt området og fået syn for sagen omkring både omkring baneovergangen og indstigningen til togene.

Annonce

Kommunens regnskab

Arbejdet omkring budget 2022 og overslagsårene er godt i gang i de forskellige udvalg, og flere udvalg skal i den kommende tid drøfte de udfordringer, der er. Jeg vil løbende forsøge at komme ind på nogle af de udfordringer, der på nuværende tidspunkt er fremlagt fra forvaltningernes side.

På voksenudvalgets område har jeg bemærket, at der senest 2023 skal være en løsning om Atriumhaven, når plejecentret nedlægges, og ejendommen fremover skal drives af voksenudvalget. På sigt afløses nuværende anvendelse af det nye plejecenter i Gauerslund.

På Natur- og Miljøudvalget område er der i forbindelse med budgetlægningen udarbejdet et budgetnotat, som i øvrigt kan ses på kommunens hjemmeside, politik, dagsordner og Natur- og Miljøudvalget.

I notatet nævnes der en del omkring Munkebjertrappen, herunder en udskiftning.

Der er også nogen fokus på udløb af Spang Å ved Høll, hvor en spunsvæg er meget slidt og nedbrudt, og det har været nødvendigt med skiltning om fare. I notatet er der vist billeder fra området. Det oplyses, at arbejdet vil koste ca. 2 mio. kr.

I notatet er der også nogle bemærkninger om de kommende udsigtspunkter, som har været drøftet, herunder området ved Hvidbjerg.

Annonce

Befolkningsprognoser

Økonomiudvalget skal på førstkommende møde godkende befolkningsprognosen 201-2035 som grundlag for sektorplanlægningen og budgetteringen for de kommende år.

Udover selve prognosen for hele kommunen som er opdelt i aldersgrupper indeholder notatet nogle underliggende oplysninger om befolkningsudviklingen på flere områder, herunder boligprogram for perioden 2020-2024.

Ser man på hovedtallene for prognosen viser den for perioden op til 2035 en forventet befolkningstilvækst på 13.283 borgere.

Noget af det som er værd at iagttage, når man ser på udviklingen er den store stigning i 80+ borgere hvor der i perioden vil være små 3800 svarende til en stigning i forhold til nu på 69.6 %.

I aldersgruppen 65-79 årige er der i perioden en stigning på små 3000 personer eller 17,4 %.

I aldersgruppen 0-16 årige forventes små 1900 flere personer.

Tallene fra prognosen giver følgelig anledning til at der på såvel kort som langt sigt tages hensyn hertil i forbindelse med den løbende planlægning og udbygning af faciliteter.

Tallene og bilag kan ses på kommunens hjemmeside under politik og dagsordner, økonomiudvalget.

I forbindelse med et temamøde for byrådet omkring de kommende budgetter har vi fået oplyst, at der på kommunens hjemmeside er et link, hvor man nærmere kan se udviklingen i de enkelte byer og også opdelt på skoledistrikter.

Annonce
Annonce
Trekantens Folkeblad

Her har kvinderne et problem: Uden mænd er vi på røven

Annonce
Annonce
Trekantens Folkeblad

De legede sig til en stor sum penge: Blæksprutten løb for ny legeplads

Annonce
Forsiden netop nu
Trekantens Folkeblad

Prøveafstemning: Vælgermøde flyttede stemmer og det gjorde ondt på et par partier

Trekantens Folkeblad

I Gårslev var der flæsk og valgsnak i lange baner

Trekantens Folkeblad

Englystskolen ramt af rekord-coronaudbrud

Trekantens Folkeblad

Byrådets utrættelige graver: Her er nyt fra Vejle Kommune - så er det politiske arbejde for alvor i gang

Trekantens Folkeblad

Vi anbefaler: Kunst og Kandis

Trekantens Folkeblad

Jo jo, den er god nok: Søndagshygge på cafeen i Børkop

Elbobladet

Ny, lille kortfilmsfestival blev løbet over ende - der kom tusindvis af film ind fra hele verden

Trekantens Folkeblad

Et glimt af fortiden: De skabte nutidens grønne skrænter

Trekantens Folkeblad

Hungrer du efter oplevelser: Tre ting du kan opleve i den nærmeste fremtid i Børkopområdet

Trekantens Folkeblad

Et glimt af fortiden: Aage er altid med på billederne og det har sin egen logiske grund

Trekantens Folkeblad

Tre gode bud på hvad du kan lave i den nærmeste fremtid i Børkopområdet

Trekantens Folkeblad

Her kan hunden komme på massagebriksen: Ny klinik tilbyder mere hunde-livskvalitet

Trekantens Folkeblad

12 år gammel blomsterbutik lukker: Kundegrundlaget er stort, men ingen vil tage over

Trekantens Folkeblad

Langstrakt landsby fik navngivet sit nye anlæg

Annonce