Annonce
Ugeavisen Odense

Klagenævn overrasker Odense Kommune: Grundlaget for motorsportsanlæg er ugyldigt

Motorsport Center Fyn i Kærby Mosestod færdigt i marts i år. Men grundlaget for at bygge banerne til gokart og motocross er ugyldigt, har Planklagenævnet netop afgjort. Arkivfoto: Christian Nordholt.
Efter mere end tre et halvt års sagsbehandling når Planklagenævnet frem til, at Odense Kommunes grundlag for at tillade det nu færdigbyggede Motorsport Center Fyn er ugyldigt.
Annonce

Odense: Hvad nu? Det spørgsmål må man stille sig både i Odense Kommune og i Fyens Motor Sport, efter Planklagenævnet mandag afleverede sin afgørelse af en klage over grundlaget for Motorsport Center Fyn, som er bygget færdig ved Kærby Mose tæt på den nordlige motorvejsafkørsel ved Tietgenbyen og har stået klar til åbning siden marts i år.

Klagenævnet har vurderet både kommunens tillæg nr. 3 til kommuneplanen 2016-2028, lokalplan nr. 4-739 og den miljørapport, som er blevet udarbejdet i forbindelse med motorsportcentret. Og Planklagenævnet har afgjort, at grundlaget for motorsportcentret er ugyldigt.

Planerne blev vedtaget af Odense Kommune i januar 2017, og klagen, som Planklagenævnet har behandlet, blev indgivet i april samme år. Knap tre år senere stod motorsportsanlægget klar, men der skulle gå yderligere ni måneder, før klagenævnet havde afsluttet sin behandling af klagesagen. Det beklager nævnet i sin afgørelse.

Konsekvensen af afgørelsen er ifølge klagenævnet, at både miljørapporten, lokalplanen og kommuneplantillægget ophæves. Der er med andre ord ikke længere det nødvendige grundlag for motorsportscentret.

Tungtvejende for afgørelsen er, at arten stor vandsalamander findes i et vandhul på området ved motorsportscentret. Stor vandsalamander er medtaget i EU's habitatsdirektiv, som forbyder "forsætlig forstyrrelse" af arterne og forbyder beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder.

Klubhuset ved Motorsport Center Fyn er den gamle røde infoboks fra byomdannelses-projektet på TBT-gaden. Arkivfoto: Christian Nordholt.
Annonce

"Det var forudsigeligt"

I sin afgørelse skriver Planklagenævnet blandt andet:

"Planklagenævnet bemærker, at søen med det planlagte er omgivet på alle sider af kørebane, som passerer tæt på søens bredder. Desuden anlægges støjvolde rundt om baneanlægget, og derudover er der flere steder langs banen og støjvoldene etableret lodrette barrierer på strækninger, der er over 100 m lange.

Der ses ikke at være oplagte passagemuligheder for padder. Nævnet bemærker desuden, at banens driftstider er fastsat til kl. 22.00 på fem af ugens syv dage. Driften vil derfor i perioder kunne fortsætte efter solnedgang og dermed i det tidsrum på døgnet, hvor bilag IV-arten stor vandsalamander antages at være aktiv, og hvor den eventuelt har behov for at forcere baneanlægget."

Klagenævnet skriver, at "den planlagte aktivitet i planområdet medfører trafik umiddelbart op ad søen og eventuelt benyttelse af vejsalt, da det ikke fremgår, at anlægget ikke benyttes i vinterhalvåret. Desuden vil rystelser og støj fra køretøjerne kunne afholde padderne fra at forsøge at krydse kørebanen."

Og klagenævnet konkluderer, at "det var tilstrækkelig forudsigeligt, at der ville kunne opstå sådanne forhold på en motorsportsbane, som anlægges på den måde, som er planlagt i den konkrete sag, til, at kommunen allerede på planlægningsstadiet skulle have foretaget en nærmere vurdering af, om der med det planlagte ville kunne ske beskadigelse eller ødelæggelse af et yngle- og rasteområde for stor vandsalamander, og herunder om planerne ville påvirke stor vandsalamanders færden til og fra vandhullet."


Nu skal vi først og fremmest have tid til at læse afgørelsen igennem, så vi kan vurdere den videre proces. Vi har brug for at afdække alle muligheder grundigt, før vi melder yderligere ud.

Boie Skov Frederiksen, afdelingschef i Bæredygtighed og Mobilitet i Odenses by- og kulturforvaltning


På den baggrund når klagenævnet frem til, at Odense Kommune ikke har foretaget den nødvendige vurdering i forhold til planhabitatbekendtgørelsens paragraf 7, stk. 2. Kommunen har heller ikke foretaget den nødvendige vurdering efter miljøvurderingslovens paragraf 7, stk. 2. Derfor er plangrundlaget for motorsportscentret ugyldigt.

Den store vandsalamander

  • Den store vandsalamander er en padde med lang krop og lang hale. Maven er svovlgul med sorte pletter. Den bliver op til 16 centimeter lang. Den er almindelig i hele landet. Forår og sommer lever den i vandhuller. Ellers kan den ses på land, også nær huse.
  • Stor vandsalamander er gået tilbage i antal på grund af forurening og udsætning af fisk og ænder i vandhuller.
Annonce

Afgørelsen kan indbringes for en domstol

- Vi har i dag (tirsdag, red.) været i kontakt med Fyens Motor Sport og er i dialog omkring konsekvenser af Planklagenævnets afgørelse. Fyens Motor Sport har orienteret By- og Kulturforvaltningen om, at der ikke p.t. pågår aktiviteter på banerne, siger Boie Skov Frederiksen, afdelingschef i Bæredygtighed og Mobilitet i By- og Kulturforvaltningen, i en pressemeddelelse fra Odense Kommune,

- Det er en sag, som har været længe undervejs. Nu skal vi først og fremmest have tid til at læse afgørelsen igennem, så vi kan vurdere den videre proces. Vi har brug for at afdække alle muligheder grundigt, før vi melder yderligere ud, siger han.

Planklagenævnet gør opmærksom på, at afgørelsen er endelig og ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed. Afgørelsens gyldighed kan dog afprøves i retssag - den skal i så fald anlægges inden for seks måneder.

By- og Kulturudvalget får en "dyberegående orientering" om sagen på sit udvalgsmøde 19. januar.

Klagerne bor tæt på motorsportscentret

  • Klagen over Odense Kommunes sagsbehandling er indgivet af en gruppe beboere i området ved motorsportscentret.
  • En af klagerne bor cirka 750 meter fra lokalplanområdet. En anden bor på en ejendom cirka 800 meter fra lokalplanområdet, og en tredje af klagerne bor på en ejendom cirka 500 meter fra lokalplanområdet med en bebyggelse på sin ejendom, som ligger cirka 1,2 kilometer fra lokalplanområdet.
  • Planklagenævnet finder, at klagerne har en tilstrækkelig retlig interesse i sagen til, at de er klageberettigede i sagen, idet to af klagerne bor på ejendomme henholdsvis cirka 750 og cirka 900 meter fra lokalplanområdet, og der er tale om planlægning for en motorsportsbane, som medfører støjgener på lang afstand.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Odense

Hadet har det alt for let

Annonce