Annonce
Trekantens Folkeblad

Nyt fra Vejle Kommune

Nu kan der udstykkes på denne grund i Børkops sydligste ende langs Pjedstedvej. Ilustration: Vejle Kommune.
Morten Kristensen (SF) er medlem af byrådet i Vejle, og han skriver en håndfuld gange om året omkring, hvad der rører sig på det kommunale plan angående Børkopområdet.

Indledningsvis skal jeg oplyse, at de sidste måneder er meget ændret omkring det kommunal politiske arbejde. Meget arbejde er reel set noget på lavblus grunde coronakrisen, men det er dog på det seneste lykkes at holde nogle virtuelle møder (møder via vore pc’er, hvor vi kan tale og se hinanden, men følgelig ikke i samme rum).

Disse møder afvikles rimeligt, men det er slet ikke det samme som at være i et mødelokale og drøfte sagerne.

Det er min vurdering, at der vil gå nogen tid endnu inden afvikling af møder bliver normaliseret.

Jeg skal samtidigt oplyse, at jeg indtil videre er udtrådt af seniorudvalget og i stedet kommet i økonomiudvalget. SF har grundet medlems sygdom foretaget nogle midlertidige ændringer, men jeg følger alligevel løbende sagerne.

I det efterfølgende lidt fra møderne.

Annonce

Byrådet: Dige i Høll

Byrådet har behandlet en anlægsbevilling – proces for etablering af diget ved sommerhusområdet i Høll.

Jeg har tidligere omtalt dette projekt, men nu har det været i byrådet, og dermed skulle der nu være mulighed for at det bliver etableret.

Etableringen af diget er omkostningsfrit for kommunen, da etableringsomkostningerne pålægges sommerhusejerne i området.

Annonce

Boligområde ved Søndermarksvej i Skærup

Jeg har tidligere omtalt, at der skulle udarbejdes en lokalplan for et nyt boligområde i Skærup, hvor der åbnes op for 50 åben-lav boliger eller 105 tæt-lav boliger.

Byrådet har godkendt det foreliggende forslag, som er sendt i offentlig høring, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget.

Forslaget er efter høringen nu til behandling på det kommende møde i teknisk udvalg. I høringsfasen er der kommet 4 indsigelser, som drejer sig om trafiksikkerhed på Søndermarksvej, etablering af grøn zone langs vestligt skel, rørlægning af grøfter, samt antallet af boliger og etager.

Forvaltningen indstiller i forbindelse med sagen, at der sker ændringer i udstykningsplanerne, så der udlægges en grøn zone langs det vestlige skel, så det bliver muligt at oprense grøften, derudover rykkes grundene langs Søndermarksvej lidt mod nord, så der er areal til en eventuel fremtidig ekspropriation af jord til en cykelsti langs Søndermarksvej.

Annonce

Boligområde øst for Pjedstedvej

Forslag til lokalplan for ovennævnte område har jeg tidligere omtalt nogle gange i Nyt fra Vejle Kommune.

Forslaget er nu endeligt behandlet i byrådet på et virtuel møde i byrådet den 22. april sag 65, hele sagen kan ses på kommunens hjemmeside under politik – dagsordner – økonomiudvalget.

Til mødet var der fra S og SF fremsat ændringsforslag med forslag om at der blev foretaget yderligere undersøgelser forinden endelig beslutning blev foretaget. Forslaget kan i sin helhed ses på omtalte dagsorden hvortil jeg vil henvise.

Forslaget blev nedstemt med 17-14 og bortfald derfor.

For selve hovedforslaget for lokalplanen og kommuneplantillæg stemte 28 medlemmer, SF stemte imod.

SF begrundelse for at stemme imod kan ligeledes ses på dagsordenen.

Annonce

Økonomiudvalget: Befolkningsprognose 2020-2034

Ny befolkningsprognose foreligger for de kommende år og er behandlet på økonomiudvalgets sidste møde.

Befolkningsprognosen er ligeledes opdelt på skoledistrikter, og det er derfor muligt at se de forventede tal for de enkelte skoledistrikter. Det er vigtigt at disse sammenholdes med tidligere prognoser for at se mulige vækstændringer. Når der ses på antal børn til distrikterne/skolerne, skal der tages højde for, at nogle ikke går på distrikt skolen men kan eksempelvis være på privatskole.

Jeg vil ikke her komme nærmere ind på de enkelte skoledistrikter, men forventer at hele prognosen lægges på kommunens hjemmeside. Jeg har fået oplyst, at de underliggende bilag til prognosen er offentlige.

Interesserede kan eventuel sende en mail til mig med ønske om at få de lokale tilsendt. Mail morkr@vejle.dk.

Jeg kan supplerende oplyse, at der til det førstkommende møde i Børne-og Familieudvalget er detaljerede oplysninger for hver enkelt skole, herunder klassetalsprognoser og gennemsnitlige klassekvotienter. Se hjemmesiden – politik- dagsordner - Børne- og Familieudvalgets møde 7. maj sag 45.

Annonce

Hørgyden, Gauerslund

Efter behandling i teknisk udvalg har økonomiudvalget i enighed godkendt forslag til lokalplan i Hørgyden. Planen sendes nu til endelig behandling i byrådet og det må forventes at byrådet tilslutter sig indstillinger fra såvel Teknisk- som Økonomiudvalget.

Sagen har tidligere været i byrådet men blev taget af dagsordenen og sendt tilbage til teknisk udvalg. I den mellemliggende periode er der sket mindre ændringer grundet nogle ønsker fra lokalområdet.

I forbindelse med sagsfremstillingen fremgår det, at der er indgivet klage til Planklagenævnet over beslutningen om ikke at udarbejde en miljøvurdering.

Økonomiudvalget har ligeledes godkendt tillæg til spildevandsplan for ovennævnte plejehjem, og det må forventes, at planen også godkendes i byrådet.

Annonce

Kommunegaranti til Gauerslund Fjernvarme

Gauerslund Fjernvarme har i forbindelse med en række anlægsarbejder ansøgt Vejle Kommune om kommunegaranti for optagelse af lån i Kommunekredit. Lån i kommunekredit er ret fordelagtige og der kan lånes til projekter, som fjernvarmeselskabet ønsker udført.

Der er tale om et lån på 15,0 mio. kr.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives den omtalte garanti. I forbindelse med lånet skal fjernvarmeselskabet betale en årlig garantiprovision på 0,55 % af den til enhver tid værende restgæld.

Annonce

Seniorudvalget: Kapacitetsanalyse

I forbindelse med budgetforarbejde for de kommende års budgetter skal de enkelte udvalg udarbejde en kapacitetsanalyse og fremkomme med anlægsforslag.

På det seneste møde i seniorudvalget har man behandlet sagen.

I et underbilag til sagen er der sat fokus på bl.a. 80+ og i nedenstående tabel er vist tallene baseret på skoledistrikterne i Børkop området og har udgangspunkt i den befolkningsprognose økonomiudvalget har behandlet på seneste møde.

Som det kan ses, hvilket tidligere års prognoser også har vist, er der en forventet stor stigning i antal 80+.

I tabellen ses også, hvor mange der forventes at have plejeboligbehov, samt det forventede antal pladser, der er til rådighed.

For mig og andre er der ikke de store overraskelser i udviklingen, men tallene viser også klart, at der i forbindelse med det nye plejecenter i Gauerslund skal være plads til udvidelse for at imødekomme kommende behov, og jeg forventer, at der i forbindelse med den endelig planlægning af plejecentret tages højde herfor.

Børkop 80+ årige

  • År 2020 2023 2028
  • 568 681 934
  • Behov 86 91 105
  • Kapacitet 71 79 79
  • Diff. -15 -12 -26

For interesserede kan jeg i øvrigt henvise til sag 27 fra Seniorudvalgets sidste møde. Derudover kan henvise til sagen som er på Børne- og Familieudvalgets dagsorden jf. omtalt ovenfor.

Realiseringsplan Gauerslund

I forbindelse med Teknisk Udvalgs budgetbehandling den 5. maj 2020 foreligger der et projektnotat nr. 52 for en realiseringsplan for Gauerslund. Notatet skal bl.a. bruges til fremlæggelse for byrådet i forbindelse med første gennemgang af budget for 2021.

Notatet kan ses på Teknisk Udvalgs dagsorden sag 91.

Igangsætning af lokalplan for offentlige formål ved Fælleshåbsvej

Kultur- og Idrætsudvalg har anmodet om igangsætning af lokalplan, der skal muliggøre en udvidelse af Gauerslundhallen.

Området rummer Fælleshåbsskolen, Gauerslundhallen, boldbaner m.v., lokalplanen udarbejdes for at muliggøre opførelsen af en dobbelthal i forlængelse af Gauerslundhallen.

Jeg skal ikke på nuværende tidspunkt komme nærmere ind på det foreliggende, men som i andre sager kan materialet ses på kommunens hjemmeside - se henvisninger tidligere.

Når selve forslaget foreligger, vil jeg orientere herom.

Vision for den nye institution i Gauerslund

Såvel Børne- og Familieudvalget som Seniorudvalget har behandlet visionen for den nye fællesinstitution i Gauerslund, sagen kan ses på Seniorudvalgets møde pkt. 20, hvor der også i sag 21 er givet en situationsplan for den nye institution i Gauerslund.

Kultur- og Idrætsudvalget: Kulturpuljen marts

Udvalget har behandlet en række sager herunder en ansøgning fra Børkop Vandmølles Venner til Mølledag på Børkop Vandmølle den 21. maj.

I skrivende stund ved jeg ikke om arrangementet afholdes.

Der er ansøgt om tilskud på 9.000 kr.

Ud fra sagsfremstillingen gives der et tilskud på 4.000 kr.

Annonce

Mest læste

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Trekantens Folkeblad

Nyt fra Vejle Kommune

Annonce