Annonce
Den lille Avis

Mange protester mod affaldsknusnings-anlæg

Den tidligere maskinstation Mosegården i Gludsted er blevet hjemsted for en virksomhed, der behandler affald. Virksomheden Midt & Vestjylland Ressourcepark har søgt om lov til at etablere et udendørs affaldsknusningsanlæg, men borgerne i Gludsted er bekymrede for følgerne - blandt andet i form af tung trafik og forurening. Arkivfoto: Peter Hald
Indbyggerne i Gludsted advarer kommunen mod at godkende plan om affaldsknusnings-anlæg

Gludsted: Indbyggerne i Gludsted har indleveret en strøm af skarpe protester mod et planlagt affaldsknusnings-anlæg på den tidligere maskinstation Mosegården på St. Nørlundvej 1. Frygten for tung trafik, forurening og støj er de gennemgående temaer i de 32 høringssvar, som Ikast-Brande Kommune nu har modtaget.

Horsens Folkeblad har søgt aktindsigt i sagen, og efter en gennemgang af de mange høringssvar står det klart, at både Gludsted-indbyggere, landmænd, virksomheder, skolebestyrelsen og landsbyforeningen er bekymrede - især for en voldsom forøgelse af den tunge lastbiltrafik til og fra virksomheden Midt & Vestjylland Ressourcepark, der slog sig ned på Mosegården sidste år.

Høringen var sat i gang, fordi byrådet skal tage stilling til, om man vil sige ja til Ressourceparkens ansøgning om et stort udendørs affaldsknusnings-anlæg omgivet af høje jordvolde. Anlægget er det centrale emne i kommuneplantillæg nr. 44 og lokalplan nr. 397, der skal færdigbehandles af byrådet her i starten af året.

Hvis byrådet siger ja til affald-anlægget, frygter mange for, hvad der vil ske med Gludsted, og det er den tunge trafik, der spøger.

I stort set alle indsigelser nævnes det, at de smalle veje i Gludsted og opland ikke er bygget til at klare en trafikmængde, der angiveligt kan nå op på 80 lastbiler eller mere om dagen.

Mange understreger, at Gludsted Friskole og børnehaven på Smedebækvej ligger nogle få hundrede meter fra virksomheden, og at der kan opstå mange farlige trafiksituationer på de smalle veje.

Formanden for Landsbyforeningen for Gludsted og Omegn, Kim Schjermer, skriver som flere andre, at en stærk forøgelse af den tunge trafik kan ødelægge Gludsted som lokalsamfund.

"Hvor stor en pris er byrådet villig til at betale? Og hvad vægter højest? Et helt samfund - eller en enkelt virksomhed?", lyder det fra Kim Schjermer.

Affalds-virksomhed ligger tæt på Gludsted og lige op til Smedebækvej, og bekymringen går på, at skolevejen Smedebækvej kan blive belastet af tung lastbiltrafik. Foto: Ikast-Brande Kommune

Der er flere lignende indlæg: "Er det meningen, at kommunen vil lukke et af Danmarks bedste landsbysamfund på grund af en virksomhed med nogle få arbejdspladser?", lyder en anden kommentar.


Hvad vægter højest? Et helt samfund - eller en enkelt virksomhed?

Kim Schjermer


Også bestyrelsen for Gludsted Friskole udtrykker store betænkeligheder:

"Nærværende høringssvar tager specielt afsæt i skolebørnenes sikkerhed – derfor er det uforeneligt, at tillade lastvognstrafik med ærinde til Ressourcecentret, køre igennem Gludsted frem mod Gludsted Friskole og Børnehus. Lastvognstrafikken til og fra Ressourcecentret bør derfor foregå fra vest af en opgraderet Smedebækvej. Såfremt de anførte forhold ikke indgår som betingelser for drift af virksomheden, ser bestyrelsen for Gludsted Friskole og Børnehus, med stærk opbakning fra forældrekredsen, det som en ødelæggende påvirkning af landsbyen Gludsted", skriver friskolebestyrelsens formand Uffe Henneberg.

Annonce

Bekymret for grundvandet

Trafikken er ikke den eneste bekymring. Også risikoen for forurening nævnes i adskillige indsigelser:

"Vores bekymring går på risikoen for at der vil ske nedsivning til vores grundvand. Da det er gældende for alle boringer i området, at de ikke er særlig dybe. Ydermere er der renset affald i kraftigt blæsevejr, hvor en stor sky af støv bevægede sig langt væk fra selve Mosegården", lyder det i en indsigelse fra en landmand på Smedebækvej.

"Det undrer mig at Ikast-Brande kommune så gerne vil have et ressourcecenter. Specielt når man ser på Hjøllund ved RGS Nordic A/S, Faurholtvej 5, 7361 Ejstrupholm 9,1 km herfra og AFLD Fasterholt, Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning, afstand 21 km. Begge faciliteter kan varetage præcis de samme opgaver som Mosegården ville kunne gøre. Dog uden den store miljørisiko, der er ved sådanne et anlæg", skriver landmanden videre.

Annonce

Problematisk affald

Danmarks Naturfredningsforening er også på banen, og her gælder bekymringerne blandt andet affaldsmængderne:

"Ikast-Brande kommune vil med etableringen af affaldsbehandlingsanlægget give tilladelse til opbevaring og behandling af 150.000 tons affald om året, herunder 15.000 tons ”problematisk
affald”, så som asfalt, tryk imprægneret træ, jernbane sveller, asbest, malet træ, glas m.m. Et egentligt industrianlæg som beskrevet i tilladelsen fra Ikast-Brande kommune, mener vi i DN Ikast-Brande ikke høre til i landzonen, men i et etableret industriområde eller i tilknytning til et allerede eksisterende affaldsbehandlings anlæg som eksempelvis Østdeponi, nu AFLD, Dansk Affaldsforening ved Fasterholdtgårdvej 10, 7400 Herning", lyder det  indsigelsen fra DN Ikast-Brande.

Naturfredningsforeningen mener endvidere, at der er risiko for støvforurening:

"DN Ikast-Brande vurderer også, at placering af et nyt affaldsbehandlingsanlæg umiddelbart vest for Gludsted By med en afstand på under 1 km, i uheldige situationen, vil kunne afstedkomme, at støv fra nedbrydningen af affald med den kraftige midtjyske vestenvind vil kunne drive ind over byen med deraf følgende gener for Gludsteds borgere", skriver foreningen.

Formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, Henrik Engedahl (V) vil endnu ikke kommentere høringen:

- Jeg har først i går modtaget svarene, og jeg vil afventer den politiske gennemgang, siger Engedahl, der regner med, at høringssvarene vil blive behandlet på et udvalgsmøde i marts.

Sideløbende med høringen har landsbyforeningen for Gludsted og Omegn i øvrigt igangsat en underskriftsindsamling, der vil blive leveret til politikerne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Den lille Avis

Skov-vandring ved skovmuseum

Den lille Avis

19-årig bestod svendeprøven

Den lille Avis

Museumsdirektør skifter job

Annonce