Annonce
Mariager Avis

Fredningen der skal sikre orkideerne i Dania Kridtgrav kan få den modsatte effekt

Miljø- og Fødevareklagenævnet besigtigede Dania Kridtgrav anført af biolog Flemming Thorning-Lund, der udpegede nogle af de steder i området, hvor der vokser sjældne orkideer. Foto: Frank Pedersen
Miljø- og Fødevareklagenævnet besigtigede Dania Kridtgrav før, det skal afgøre, om fredningen skal opretholdes for at rede områdets orkideer. Sker det nægter både lodsejer og Mariagerfjord Kommune at pleje området, og så kan fredningen få den stik modsatte effekt.

Dania: I 2018 besluttede Fredningsnævnet at frede Dania Kridtgrav på opfordring fra Danmarks Naturfredningsforening, da repræsentanter fra naturfredningsforeningen havde fundet sjældne orkidearter på området.

Kridtgraven ejes af Anne Grethe Floor, og hun var bestemt ikke tilfreds med beslutningen, så som lodsejer klagede hun over fredningen. Selv om klagen har bevirket, at fredningen har været sat i bero, indtil der er truffet en endelig afgørelse, har den allerede haft konsekvenser.

Indehaver af Kongsdal Rideklub, Hans Ley, havde indtil da haft sine heste til at græsse i kridtgraven, hvilket er en optimal måde at pleje naturen til fordel for netop orkideer. Så snart han blev bekendt med fredningen, trak han sine heste væk fra området, der i de mellemliggende år derfor mere eller mindre har passet sig selv, og mindre træer er nu begyndt at skyde op.

Annonce

Udover Anne Grethe Floor klagede Erhvervspark Dania, Miljøstyrelsen og Mariagerfjord Kommune også over fredningen.

Kommunens modstand mod fredningen skyldes blandt andet, at den kan se frem til udgifter tæt på en halv million kroner, da den skal bekoste etablering og drift af et offentligt stisystem i kridtgraven, da offentligheden som et led i fredningen skal have adgang til arealet. Dertil kommer, at kommunen ifølge loven skal betale en vis procentdel af erstatningen til lodsejer.

En minibus fuld af nævnsmedlemmer

Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der behandler klager over fredningsbeslutninger. Som så meget andet har sagsgangen været forsinket af restriktioner i forbindelse med coronaepidemien, men i onsdags rullede en minibus med de syv medlemmer af klagenævnet - en formand, to landretsdommere og fire lægmedlemmer udpeget af Folketinget - samt tre embedsmænd endelig op foran indgangen til kridtgraven for at foretage en besigtigelse af området, hvor de ved selvsyn kunne danne sig et overblik over, hvordan de to år uden pleje af området har påvirket betingelserne for de sjældne orkideer.

Jørgen Hammer Sørensen og Erik Kirkegaard Míkkelsen er henholdsvis formand for og medlem af Mariagerfjord Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø i Dania Kridtgrav. Efter det offentlige møde var de enige om, at de ikke vil bruge kommunale penge på at pleje Dania Kridtgrav. "Vi får en plejeret, ikke en plejepligt. Så det man opnår med en fredning, er det stik modsatte af det, man vil, nemlig, at kridtgraven vokser til, og orkideerne forsvinder", lød det fra Erik Kirkegaard Mikkelsen. Foto: Frank Pedersen

Sagsbehandler fra Danmarks Naturfredningsforening, Kaare Tverdergaard Kristensen, indledte besigtigelsen med at fortælle, at ud af de ti orkidearter, der er registret i Dania Kridtgrav, er det bestanden af Purpur-gøgeurt og Kødfarvet-gøgeurt, der er hovedårsag til, at foreningen vil have kridtgraven fredet.

- Hidtil har lodsejeren plejet Dania Kridtgrav eksemplarisk, men når lodsejer på et tidspunkt ikke længere vil eller kan pleje området, gror det til og vokser i skov. Derfor er vores ønske om fredning en langsigtet løsning. Det er ikke en kritik af lodsejer og det arbejde, lodsejer har udført, men et udtryk for, at vi gerne vil have, at her også er disse sjældne orkideer om 100 eller 200 år. Desuden vil en fredning betyde, at offentligheden får mulighed for at få adgang til dette skønne naturområde, sagde Kaare Tverdergaard Kristensen.

Det er blandt andet denne orkideart - Purpur-gøgeurt - fredningsslagsmålet står om i Dania Kridtgrav. Foto: Frank Pedersen

Herefter begav klagenævnet sig ud på en rundtur under ledelse af biolog Flemming Thorning-Lund fra Dansk Botanisk Forening, der med sin store viden om planter undervejs udpegede og fortalte om de sjældne orkideer og andre spændende vækster, der findes i Dania Kridtgrav.

Annonce

På forkert grundlag

Efter besigtigelsen var der inviteret til et offentligt møde i Restaurant Landgangens lokaler. Her var det muligt at stille spørgsmål og fremføre argumenter for klagenævnet, inden det trådte sammen for at votere og i nær fremtid komme frem til en endelig afgørelse om, hvorvidt Dania Kridtgrav skal være fredet eller ej.

Medlemmerne af Miljø- og Fødevareklagenævnet hørte på argumenter for og imod fredningen af Dania Kridtgrav. Foto: Frank Pedersen

Den først der fik ordet var Kaare Tverdergaard Kristensen fra Danmarks Naturfredningsforening. Han pointerede, at en fredning kan meget mere end generelle bestemmelser for artsbeskyttelse i naturbeskyttelsesloven.

- En fredning rummer alle de forskellige værdier, der er i kridtgraven, og bevarer dem for eftertiden. Desuden er der i modsætning til beskyttelsen af planter i naturbeskyttelsesloven ikke mulighed for at give dispensation til bebyggelse på området, når det er fredet, argumenterede han.

Lodsejer Anne Grethe Floor var på mødet repræsenteret ved sin advokat, Niels Vase, som påpegede, at to af medlemmerne af Fredningsnævnet stemte for fredningen i 2018, fordi Dania Kridtgrav ligger i byzone, hvilket ville give mulighed for dispensation til bebyggelse i området, hvis man ikke fredede kridtgraven.


En fredning rummer alle de forskellige værdier, der er i kridtgraven og bevarer dem for eftertiden. Desuden er der i modsætning til beskyttelsen af planter i naturbeskyttelses-loven ikke mulighed for at give dispensation til at bebyggelse på området, når det er fredet.

Kaare Tvedergaard Kristensen, sagsbehandler i Danmarks Naturfredningsforening


- Vi har i mellemtiden fået besked fra Mariagerfjord Kommune om, at Dania Kridtgrav er blevet tilbageført til nu at ligge i landzone, hvor der ikke er mulighed for at give den slags dispensationer. Derfor mener vi, at fredningen bør opgives, sagde Niels Vase.

Til dette bemærkede Kaare Tverdergaard Kristensen, at lokalplaner og hvilken zone et område ligger i, er foranderlige størrelser.

- Det ligger i lokalplaners natur, at de kan ændres, det kræver bare et enigt byråd. Ved en fredning kan man en gang for alle besluttet sig for at sikre orkideerne og de øvrige naturværdier. Færdig, punktum, sagde han.

Annonce

Hellere dialog end fredning

På vegne af Mariagerfjord byråd appellerede formand for Udvalget for Teknik og Miljø, Jørgen Hammer Sørensen (DF), til, at fredningen blev opgivet til fordel for en dialog med lodsejeren.

- I byrådet er vi vant til at være uenige, men i denne sag står vi sammen i vores modstand mod en fredning. Vi ser hellere, at der laves en frivillig aftale med lodsejeren om, hvordan området plejes bedst, så der tages hensyn til orkideerne. En aftale som vi i øvrigt gerne ser, at den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening og andre med viden og ekspertise på området er med i. Den slags har vi gjort i mange andre lignende sager, sagde Jørgen Hammer Sørensen.


Vi ser hellere, at der laves en frivillig aftale med lodsejeren om, hvordan området plejes bedst, så der tages hensyn til orkideerne. En aftale som vi i øvrigt gerne ser, at den lokale afdeling af Danmarks Naturfrednings-forening og andre med viden og ekspertise på området er med i. Den slags har vi gjort i mange andre lignende sager.

Jørgen Hammer Sørensen, formand for Udvalget for Teknik og Miljø


Medlem af Udvalget for Teknik og Miljø Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) konstaterede, at han ikke havde hørt noget, der kunne overbevise ham om, at en fredning ville kunne skabe bedre forhold for kridtgravens orkideer end den måde, lodsejer og hestene fra Kongsdal Rideklub har plejet området frem til 2018.

- Derfor kan jeg simpelthen ikke se formålet med en fredning. Så tænk jer godt om, lød Erik Kirkegaard Mikkelsens opfordring til klagenævnets medlemmer.

Annonce

Nægter at bruge penge på pleje

Når Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer beslutning i en klagesag, sker det ved en simpel flertalsafgørelse. Ifølge formand for dagens klagenævn, Thomas Steensen, er det sjældent, at Miljø- og Fødevareklagenævnet vælger at omstøde Fredningsnævnets beslutning om en fredning. Sidst det skete, var i 2012 i en sag ved Esbjerg.

Dania Kridtgravs lodsejer, Anne Grethe Floor, er modtander af en fredning. "Opretholdes fredningen, vil jeg ikke bruge tid og penge på at pleje området, siger hun. Foto: Frank Pedersen

Efter dagens besigtigelse og det offentlige møde følte hverken de, der er for, eller de, der er imod fredningen sig sikker på at have vundet medlemmerne af Miljø- og Fødevareklagenævnt for deres sag.

Opretholdes fredningen har lodsejer Anne Grethe Floor allerede tilkendegivet, at hun ikke har i sinde at fortsætte med at pleje området. Som konsekvens af det vil kommunen få mulighed for at overtage plejen. Om det i givet fald vil ske, såede Erik Kirkegaard Mikkelsen tvivl om efter mødet.

- Det bliver i hvert fald uden min stemme i byrådet, når der skal stemme om det, fastslog han. En udmelding som udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen var enig i.

- Jeg stemmer heller ikke for, for det er der slet ikke penge til, så hvis et byrådsflertal vil pleje området, er vi nødt til at spare andre steder, sagde han.


Det man opnår med en fredning, er det stik modsatte af det, man vil, nemlig, at kridtgraven vokser til, og orkideerne forsvinder.

Erik Kirkegaard Mikkelsen, medlem af Udvalget for Teknik og Miljø


- Vi får en plejeret, ikke en plejepligt. Så det man opnår med en fredning, er det stik modsatte af det, man vil, nemlig, at kridtgraven vokser til, og orkideerne forsvinder, fortsatte Erik Kirkegaard Mikkelsen.

Annonce

Orkideerne forsvinder ikke

Så galt kommer det ifølge Kaare Tverdergaard Kristensen næppe til at gå, selv hvis Mariagerfjord Kommune ikke vil benytte sig af plejeretten.

Miljø- og Fødevareklagenævnet besigtigede Dania Kridtgrav sammen med andre interesserede. Foto: Frank Pedersen

- Ved en fredning er kommunen forpligtet til at udarbejder en plejeplan. Viser det sig efter et stykke tid, at hverken lodsejer eller kommunen følger planen, må vi i Danmarks Naturfredningsforening gå ind i kampen igen og minde kommunen om, at den har pligt til at sikre, at fredningens formål overholdes, sagde han.

Og skulle området i Dania Kridtgrav vokse i skov, er det heller ikke noget, der bekymrer Kaare Tverdergaard Kristensen.

- Orkideer forsvinder ikke fra det ene år til det andet. De er meget hårdføre, så selv om området skulle vokse i skov, ligger orkideknoldene stadig i jorden, hvor de venter på, at forholdene bliver til, at de kan spire igen.

Annonce
Mariager Avis

Inger Støjberg inviterer til stor fest på lokalt slot: - Der er rigtig gang i kagebageriet

Annonce
Mariager Avis

Da Thomas drejede nøglen blev bilen omspændt af flammer: 38-års ejerskab af en Triumph TR6 fik en brat afslutning

Annonce
Mariager Avis

Fiskerikontrollen fik bid: Konfiskerede ulovlige åleruser

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Et dejligt sted, der ikke må sygne hen: Gjerlev er en by med ildsjæle og med sine udfordringer

Mariager Avis

Søren fra Gjerlev er manden bag landskendte illustrationer: - Der skal stå tegner på min gravsten

Mariager Avis

Rydning af Mariager Rensningsanlæg møder skarp kritik, som udvalgsformand dog tager helt roligt: - Der er ikke noget hokuspokus ved det

Mariager Avis

Kom som flygtning fra Eritrea i 2015: Min fremtid er i Danmark og allerhelst i Mariager

Mariager Avis

Søren skulle bare have været vikar: Nu er han blevet direktør i stor lokal virksomhed

Mariager Avis

Dansk Salt A/S er på hemmelig liste: Risikerer at få skåret i gasleverancen, men det bekymrer ikke direktøren

Annonce