Annonce
Vesterbro

Moské på Amerikavej: Fire spørgsmål, vi gerne ville have stillet Ninna Hedeager Olsen

Moskéen på Amerikavej bygger ud, og det bekymrer nogle naboer.
Vi ville gerne have stillet spørgsmål til teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL). Men tre svar fra forvaltningen og en henvisning til partifælle - det er hvad VesterbroLIV har fået ud af en uges anstrengelser. Moské giver heller ikke lyd fra sig.

Vi kunne i sidste uge fortælle om bekymrede naboer til moskéen på Amerikavej, der lige nu bygger ud. Blandt andet med lejligheder og ungdomsboliger.

Dels var naboen Mikkel bekymret over det trafikkaos, han kan forestille sig i fremtiden, da der kun etableres 17 parkeringspladser til stedet, der på en god dag, kan rumme op mod 1.300 personer. Og dels var han og andre naboer forundret over, at de først for nylig er blevet bekendt med byggeriet.


Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan, og derfor er der ikke foretaget nogen naboorientering

skriver forvaltningen i en email


Bekymringen over islamisering blev ligeledes rejst af naboerne i artiklen. Blandt andet på baggrund af opførelsen af to minareter. To tårne, hvorfra der normalt kaldes til bøn. Dog har moskéen ikke ansøgt om lov til bønnekald, skal det retfærdigvis nævnes.

Alt dette kalder til gengæld på opklarende spørgsmål. Derfor sendte vi fire gode og relevante spørgsmål til teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), der sidder med det politiske ansvar på området og i spidsen for den forvaltning, der har behandlet sagen.

Vi har ikke haft held med at få borgmesteren til at svare eller til generelt at kommentere på artiklen. Desværre. Vi har derimod fået tre fine tekniske svar fra forvaltningen og en henvisning til et medlem af Enhedslisten på det fjerde spørgsmål.

Vi bringer her de fire spørgsmål, og svar:

Annonce

17 P-pladser til over 1.000 mennesker. Hvordan kan det undgå at skabe trafikkaos og måske dårlig stemning mellem moskéens gæster og områdets beboere?

- Der er i 1998 givet byggetilladelse til moské og kulturcenter. I den aktuelle byggesag er der givet byggetilladelse til to ekstra etager på eksisterende bebyggelse for at etablere ungdomsboliger, samt tagterrasse. Eksisterende erhverv i forhuset ændres til beboelseslejligheder, og et lokale i kælder ændres til forsamlingslokale. Området er præget af en del biltrafik, men det vurderes umiddelbart ikke, at byggeriet af ungdomsboliger væsentligt vil ændre trafikmønsteret i området, da beboere i ungdomsboliger ikke typisk vil ankomme i bil. Forvaltningen har også lagt vægt på, at ejendommen ligger i et område med nærhed til offentlig transport. Antallet af parkeringspladser er inden for rammerne af Kommuneplan 2019. Skriver forvaltningen i en mail torsdag 25. februar.

Annonce

Har høringen i 2016 været grundig nok, siden flere naboer undrer sig over, at de først i de seneste måneder har hørt om udvidelsen?

- Der er foretaget partshøring af berørte parter i sagen – i henhold til forvaltningslovens § 19. Partsstatus er betinget af, at den pågældende person eller virksomhed har en væsentlig, retlig relevant og individuel interesse i sagens afgørelse. Parter i forbindelse med en byggesag er bl.a. bygherre og de naboer (i det konkrete tilfælde i kraft af bygningsejere/andelsboligforeninger), der bliver berørt med en vis intensitet af byggeriet og på en måde, som forvaltningen kan regulere. Forhold af væsentlig interesse for de partshørte kan f.eks. være, om man bliver udsat for konkrete og væsentlige gener ud over hvad man må tåle i det pågældende område – f eks. i form af skygge- og indbliksgener. I den konkrete sag er partshøringen foretaget på baggrund af eventuelt ændrede lysforhold, hvilket er årsagen til, at de omgivende ejendomme er blevet hørt. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan, og derfor er der ikke foretaget nogen naboorientering. Skriver forvaltningen i en mail torsdag 25. februar.

Annonce

Er det korrekt, at størsteparten af høringssvarene var kritiske, som naboen påstår i artiklen? Og kan du give eksempler på, at der er blevet handlet og reageret ud fra disse svar?

- Forvaltningen har i alt modtaget to høringssvar på vegne af de berørte andelsforeninger, og én indsigelse udover partshøringen. Høringssvarene og indsigelserne har bl.a. vedrørt lysforhold, indbliksforhold, samt bekymring over trængsel ved moské og over potentiel støj fra ungdomsboliger og tagterrassen. Alle høringssvar og indsigelser har indgået i sagsbehandlingen, og parterne har i henhold til forvaltningsloven fået svar samt en klagevejledning. Forvaltningen har ligeledes sendt alle høringssvar og indsigelser til ansøger. Forvaltningen kan kun tage hensyn til forhold, der er reguleret af byggelovgivningen. Skriver forvaltningen i en mail torsdag 25. februar.

Annonce

Hvordan betragter du bekymringerne for islamisering som beskrevet i artiklen, konkret i forhold til uligestilling mellem mænd og kvinder, kønsadskillelse, samt forfølgelse af homoseksuelle og jøder?

Her blev vi henvist til en af Ninna Hedeager-Olsens partifæller i Enhedslisten, da dette spørgsmål ikke relaterer sig til Teknik- og Miljøborgmesterens resortområde. En Knud Holt Nielsen, der sidder i Borgerrepræsentationen. Det er Knuds resortområde internt i Enhedslisten, blev vi oplyst. Knud sidder i Børne- og Ungdomsudvalget for partiet.

Men vi må selvfølgelig stå fast på at stille spørgsmål til den politiker, der er øverst ansvarlig for, at hendes forvaltning med et pennestrøg og trods naboindvendinger har givet Vesterbro en stormoske med to minareter. Den politiker er Ninna Hedeager-Olsen, der ud over at være Teknik- og Miljøborgmester er den mest profilerede Enhedslisten-politiker i Borgerrepræsentationen. Hun må om nogen kunne svare på sit partis holdning til de bekymringer, den udvidede moske har givet i kvarteret.

Det kan meget vel være, at det er normal praksis i Enhedslisten, at henvise videre i egne partirækker, som her. Men vi ønsker ikke at høre Knud fra Enhedslistens mening. Vi vil have svar fra borgmesteren, der er partiets ansigt udadtil.

Ninna Hedeager-Olsens afløser som partiets borgmesterkandidat ved næste valg, Line Barfod, ønsker heller ikke at kommentere sagen. Hun henviser også til Knud.

Annonce

Moské fortsat tavs

Vi ville også meget gerne have talt med repræsentanter fra Madani Masjid-moskéen, og har hver dag siden 18. februar, kontaktet moskéen, men uden held.

Vi ville dels gerne give folkene bag, mulighed for at kommentere på artikel og de bekymringer naboerne frembringer, og også spørge opklarende hvem der skal benytte sig af de kommende lejligheder og ungdomsboliger. Men ikke mindst tilbyde, at VesterbroLIV afholder et møde - meget gerne i moskéen - hvor naboer og brugerne af moskéen kan mødes og tale sammen, og debattere, nogle af de problemstillinger og bekymringer naboerne har.

Dette tilbud samt de opfølgende spørgsmål, agter vi fortsat at tilbyde og stille.

_

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Klumme

Verden begynder for enden af Istedgade

Annonce