Annonce
Trekantens Folkeblad

Nyt fra Vejle Kommune

En stor del af denne omgang Nyt fra Vejle Kommune handler om området ved Elbækvej, men også skoleområde, spildevand med meget mere er kommet med. Foto: Ludvig Dittmann
Morten Kristensen, der er byrådsmedlem for SF, skriver her om senest nyt fra Vejle Kommune.

I den forgangne uge har der været såvel byråds - som udvalgsmøder. I det efterfølgende vil jeg omtale nogle af de sager, der har været på dagsorden og som har lokal interesse.

Indlednings vis skal jeg oplyse, at møderne fortsat foregår virtuel. Det går, men ikke den bedste måde at holde møder på og for nogle af os der sidder derhjemme foran pc skærmen er det en mødeform, som trætter meget.

I de forløbne sidste to uger har jeg lovet nogle lokale borgere, at vi kunne mødes og se på nogle forhold. Til dem vil jeg gerne oplyse, at de ikke er glemt, men der har været nogle opgaver jeg har måtte prioritere lidt anderledes, men jeg skal nok vende tilbage.

Annonce

Byrådsmødet - Køb af jord

På mødet blev der behandlet et forslag stillet af mig på SF’s vegne med henblik på at borgmesteren skulle indlede forhandlinger om mulig køb af arealer ved Elbækvej og Brøndsted Møllevej. Det var med henblik på at udnytte det i forbindelse med etablering af grøn kile fra det tidligere rådhus og til Børkop Vandmølle samt Brøndsted Mølle.

Som tidligere oplyst i Nyt fra Vejle Kommune har der været planer om at områderne skulle indgå i byudvikling. Der har været meget debat herom både i Vejle Amts Folkeblad og på Facebook.

Ved afstemning blev forslaget forkastet af et flertal i byrådet, et mindretal bestående af Det Radikal Venstre og Liberal Alliance kunne dog støtte SF’s forslag.

Ud fra udtalelser på byrådsmødet kom der dog nogle positive tilkendegivelser fra øvrige partier.

I øvrigt er det ikke første gang et byrådsmedlem eller parti rejser en sag direkte i byrådet om køb af jord m.v., så det var ikke en unormal handling fra min side.

Så lyt til debatten  (kan høres på kommunens hjememside) og hør, hvilke argumenter der var for og imod forslaget.

Annonce

Trafiksikkerhedsplanen.

Den blev detaljeret omtalt i sidste Nyt fra Vejle Kommune blev ligeledes godkendt af byrådet. Under debatten fremhævede flere medlemmer, at der burde tilføres området flere midler og enkelte var også inde på området omkring trafikuheld i Vejle Kommune.

Annonce

Vandløb

Godkendelse af forslag til indsatsprogram vedrørende vandløbsrestaurering var ligeledes til godkendelse, hvorefter det sendes til Miljøstyrelsen.

For dem som har interesse for disse ting vil jeg foreslå, at de får kendskab til de rapporter m.v. der er i sagen og som danner grundlag for beslutningen. Sagen kan ses på kommunens hjemmeside, dagsordner, byrådet og sag 210.

Annonce

Møde i teknisk udvalg

På senest møde i teknisk udvalg blev det besluttet at udvalget ønsker en drøftelse med økonomiudvalget omkring kommuneplantillæg for området ved Elbækvej og Brøndsted Møllevej jævnfør det jeg har omtalt fra byrådets møde.

Ud fra sagsfremstillingen står bl.a. følgende "Der arbejdes videre med tillæg nr. 57 til Vejle Kommuneplan 2019-2029, dog uden ændringer af arealer i Børkop. Det betyder at tillæg nr. 57 kommer til at følges med lokalplanforslag 1317 Boligområde for Kølholt, Skibet".

Det må tolkes derhen, at de ændringer til kommuneplantillæg som tidligere har været oppe for området herude ikke ændres, men bibeholdes med nuværende rammer for kommuneplanen.

Det skal dog endelig besluttes af økonomiudvalget, som er ansvarlig for udarbejdelse af kommuneplan og ændringer af samme.

Jeg har i forbindelse med flere tilkendegivelser fra øvrige byrådsmedlemmer fornemmet, at man er enig i, at der ikke skal bebygges i de nævnte områder.

Sagen kan i sin helhed læses på kommunens hjemmeside under politik, dagsordner, teknisk udvalg og sag 235

Annonce

Spildevandsplan 2020-2028

Planen har jeg også tidligere omtalt, og sagen er nu behandlet i natur- og miljøudvalget og teknisk udvalg inden en sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

I natur- og miljøudvalget var planen kun til orientering, mens sagen blev behandlet i teknisk udvalg. I forbindelse med sagen er der kommet en del henvendelser fra borgere og grundejerforeninger, Fredericia Landboforening m.v.

I forbindelse med den endelige beslutning i teknisk udvalg har jeg indtil videre taget forbehold for planen.

Jeg finder fortsat, at planen bl.a. ud fra lokale forhold kan forbedres på nogle punkter, som jeg og andre vil arbejde videre med i den kommende tid. Forhold der også blev sat fokus på, da forslaget i sin tid blev behandlet i byrådet i forbindelse med en mindretalsudtalelse.

Ved sagens endelige beslutning i teknisk udvalg er der nu indarbejdet nogle bemærkninger og henstillinger/anmodninger m.v. fra Vejle Spildevand A/S.

Sagen kan som øvrige punkter ses på kommunens hjemmeside.

Annonce

Kapitaltilskud

Seniorudvalget har på seneste udvalgsmøde anbefalet Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives tilsagn støtte i form af kapitalindskud på 10 % og godkendelse af det såkaldte skema A til 79 boliger og servicearealer for Kong Gauers Gård- plejecenter og aktivitetscenter.

Sagen skal senere godkendes i såvel økonomiudvalget og byrådet.

Der er p.t. tale om en samlet anlægsbevilling på over 200 mio. kr.

Annonce

Grønne tanker og ønsker

Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati har på seneste møde behandlet et par sager fra lokalområdet og bl.a. en ansøgning fra Grundejerforeningen Hasselvang i Brejning om midler til projekt "Biodiversitet og blomsterglæde i Naturbyen 7080".

Der var ansøgt om 46.084 kr. Forvaltningen indstillede til udvalget at projektet ikke er i overensstemmelse med de kriterier, der er besluttet af udvalget, det blev derfor et afslag

Forvaltningen anbefaler i stedet, at der ansøges strakspuljen om indkøb af Dansk Vildengs blanding. Jeg vurderer, at der her er tale om en billigere løsning.

Sellerup grønt område – Covid – 19 puljen. Har tidligere fået tilsagn om midler, men ud fra sagsfremstillingen er projektet stødt ind i en forhindring omkring uklare ejerforhold. Projektet falder derfor for tidsfristen i bevillingen og det vil tage måneder at udrede.

Forvaltningen anbefaler derfor en anden form for finansiering, da der er tale om en projekttype som rammer ind i kernen af ULN, s formål.

Det indstilles derfor, og blev også besluttet af udvalget, at udvalget bevilliger projektet "Grønt område i Sellerup" 150.000 kr. på samme vilkår som COVID-19 pulje projekter i 2020 at udvalget bevilliger 35.000 kr. til udgifter i forbindelse med at områdets ejerstatus søges ændret fra Byens gade til anden ejer, som forventes at være Vejle Kommune.

Begge sager kan ses på kommunens hjemmeside, politik, dagsordner, Udvalget for lokalsamfund og Nærdemokrati.

Annonce

Skoleområdet

Børne- og familieudvalget har på seneste møde drøftet og taget til efterretning en forældreundersøgelse, som er gennemført af Danmarks Statistik blandt forældre med børn i folkeskolen og specialskoler, samt blandt forældre med børn i SFO.

For dem, som har interesse for området vil jeg henvise til sag 122 på BFU, s møde den 19. november 2020, se kommunens hjemmeside under politik, dagsordner og BFU.

I forbindelse med sagen oplyses det: At der har været en stigende tilfredshed både på skole- og SFO området.

Jeg skal ikke her komme nærmere ind på de enkelte skoler og SFO ordninger i den tidligere Børkop Kommune, men kan dog oplyse, at nogle af skolerne ligger i den nedre del af tilfredsheden og på SFO området er Fristedet ved Englystskolen lavest med tilfredshed.

Jeg har ikke nærmere analyseret undersøgelsen.

Ud fra sagsfremstillingen vil undersøgelsen nu indgå i en dialog om kvalitet og service mellem udvalget og forvaltningen og mellem forvaltningen og de enkelte skoler.

Øvrige sager

Behov for tættere og mere ledelse i uroplaget hjemmeplejedistrikt, sådan er overskriften på et pressemeddelelse som Vejle Kommune har udsendt og underskrevet af formanden for seniorudvalget Kenneth Fredslund Pedersen og velfærdsdirektør Anne Mette Lund har udsendt efter den seneste tids uro i bla. hjemmeplejedistrikt VD 2.

I forbindelse med den uroplagede hjemmeplejedistrikt er der nu lagt op til ændringer af den nuværende struktur.

Jeg skal ikke her komme nærmere ind på ændringer, men dog tilkendegive, at jeg sammen med andre i seniorudvalget har noteret os forvaltningens redegørelse på seneste udvalgsmøde.

Beslutningen kan ses på kommunens hjemmeside fra mødet onsdag. Hele indholdet af pressemeddelelsen kan ses på kommunens hjemmeside under pressemeddelelser, og jeg kan derfor anbefale interesserede i at læse hele indholdet og de ændringer der ønskes foretaget.

Ændringerne er som nævnt ikke politisk vedtaget i udvalget, men behandlet under en orienteringssag.

I forbindelse med pressemeddelelsen udtaler Anne Mette Lund i øvrigt følgende:

Anne Mette Lund fortsætter: - Samtidig udarbejder vi, på politisk foranledning og på baggrund af opfordring fra ældrerådet, en analyse af, om en decentralisering af distrikterne generelt vil være en fordel for borgere. Alt dette sættes i værk i snarest, dog må vi i processerne og fremdriften tage højde for Covid-19.

Jeg er sikker på, at mange ud over mig hilser analysen velkommen og at en decentralisering af distrikterne vil betyde en større tryghed og nærhed til borgerne.

Andre sager

Der er givet ejeren af Tiufkærvej 137 landzonetilladelse til etablering af garage. Der er ligeledes givet ejeren af Brejning Strand 23 landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus

Annonce
Annonce
Trekantens Folkeblad

Se de dejlige, men våde, rollinger: De små nisser i flyverdragter trodsede vejrgudernes drillerier

Annonce
Annonce
Trekantens Folkeblad

Engang var den smukke vandmølle spækket med aktiviteter

Annonce
Forsiden netop nu
Egtved Posten

Det kostede en formand, men nu gennemføres omstridt valg: 'Det kom totalt bag på os, at der ikke var flere kandidater i første omgang'

BØRKOP

Ny restaurant åbnet: Allan tænder op i den originale stenovn - og hælder gerne både gravad laks og jalapenos på din pizza

Trekantens Folkeblad

Anders havde et job, der ikke findes i dag: Og nok sad han i baggrunden men han havde magten over den fine herre foran

Trekantens Folkeblad

Ny bog har indsamlet ti lokale livshistorier

Trekantens Folkeblad

Gode læsetips i bogcaféen i Børkop

Trekantens Folkeblad

Huset man helst ikke ville bo i: Men fattiggården var dog bedre end tiggeri

Trekantens Folkeblad

Museum byder indenfor til julemarked

Trekantens Folkeblad

Kandidat om bedre ældrepleje: Det kræver ikke nødvendigvis flere hænder

Trekantens Folkeblad

Der sættes ord på sorg og savn ved skumringsgudstjeneste

Trekantens Folkeblad

Den har jublet i 50 år: Orglet blev dog mindre end ønsket

Trekantens Folkeblad

Julen kan være en hård tid: Økonomiske trængte familier kan nu søge julehjælp

Trekantens Folkeblad

Et velfærdssamfund behandler sine ældre ordentligt - væk med minuttyranniet og tilbage til kærlig omsorg

Trekantens Folkeblad

Se billederne: Så blev det nye idrætscenter indviet

Trekantens Folkeblad

De strækkede nakken og smurte stemmebåndet: Fællessang i Gårslev blev et tilløbsstykke

Trekantens Folkeblad

Julen er i fare: Her kan det ende med, at byens juletræ slet ikke bliver tændt

Trekantens Folkeblad

Byrådsmedlem: Der er andre løsninger end at lade Gauerslundhallen vente i et år på at få en selvstyredrift

Trekantens Folkeblad

Nu er den Danmarks smukkeste af sin slags: Men prøv at se hvor forfalden Børkop Vandmølle har været

Trekantens Folkeblad

Børnene vælger den farligste løsning: Så nu bliver byens mest trafikerede vej hævet

Trekantens Folkeblad

Vælgerne tager på café og mødes med politikerne

Egtved Posten

Har du årets store juletræ: Så højt skal det være, og Vejle er gået på jagt

Trekantens Folkeblad

Her har kvinderne et problem: Uden mænd er vi på røven

Annonce