Annonce
Trekantens Folkeblad

Nyt fra Vejle - om Kellers Park, Lilholtvej med mere

Lokalplanen i Brejning ved det røde afsnit er et af emnerne, som Morten Kristensen (SF) kommer rundt om i sin Nyt fra Vejle. Foto: Jørgen Flindt
Morten Kristensen, der er byrådsmedlem for SF, skriver løbende om Nyt fra Vejle. Her er den næstsidste inden sommerferien.

Kellers Park

Fra såvel borgere i området ved Kellers Park, som en række andre borgere primært fra Brejning området har jeg i den seneste uge fået henvendelser omkring en af de gamle lokalplaner i området ved Brejning Forsamlingshus.

Jeg har tilkendegivet, at der ligger en lokalplan, som kan udnyttes af ejer af området, men jeg har også fuld forståelse for de borgerne, der gerne ser lokalplanen ændret. I den forbindelse er jeg bange for, at en del ikke har været opmærksom på lokalplanen i forbindelse med indflytning til området

Teknisk Udvalg har derfor uden for dagsorden på min foranledning fået en orientering om sagen og hvilke muligheder, der foreligger.

Jeg, og mange andre i byrådet ser gerne, at der kan findes en løsning, og jeg vil senere vende tilbage, hvis og når der er nyt i sagen. Jeg er ikke i tvivl om, at der både blandt politikerne og embedsmændene i Vejle Kommune lyttes til de henvendelser, der kommer.

Annonce

Togforbindelserne i området

Gennem nogen tid har der været en del debat omkring de ændringer af køreplanen og togbetjeningen mellem Kolding- Fredericia og Vejle.

De foreslåede ændringer fra DSB hvis de gennemføres betyder, at Børkop- Brejning i forhold til nu mister halvtimedriften i myldretiden, men bibeholder timedrift.

DSB har via Sydtrafik sendt forslaget til høring i teknisk udvalg i Vejle Kommune om ændringer fra december 2021.

Efter drøftelser i udvalget har man meddelt Sydtrafik, at Vejle Kommune fortsat ønsker halvtimesdrift og at dette skal meddeles DSB.

Området i Børkop/Brejning/Gårslev er fortsat i vækst og dermed er der behov for gode forbindelser med tog mod såvel Vejle som Fredericia.

Jeg og mange andre håber derfor, at der vil blive lyttet til de betænkeligheder som forslaget til ændret køreplan medfører.

Såfremt DSB opretholder deres forslag er det min opfattelse, at Vejle Kommune på anden måde skal finde en løsning for betjening af borgerne i området.

Annonce

Byggemodning af boligområder

"Byggemodning af boligområder- delegation af kompetence til køb af mindre arealer".

Sådan var overskriften til en sag på seneste byrådsmøde sag 22, men bag overskriften ligger der meget andet, og noget, som på sigt gerne skulle komme kommende borgere i Børkop Syd m.v. til gode.

I resume til sagen fremgår det, at der som led i byggemodningen af 1. etape af parcelhusgrundene i Børkop Syd er det nødvendigt at udvide adgangsvejen Pjedstedvej.

Uddrag fra sagsfremstillingen: Børkop Syd. Byrådet ved tog på møde den 10. februar 2021 i sag nr. 13 at igangsætte byggemodning af 15 parcelhusgrunde i 1. etape af boligområdet ved Pjedstedvej i Børkop Syd. Adgangsvejen fra Børkop til det nye boligområde skal ske af Pjedstedvej, der er en 2-1 vej, hvilket betyder, at 2 biler ikke kan passere hinanden på vejbanen, og der er ikke plads til cykelstier. Det er derfor nødvendigt at forbedre og udvide vejen, herunder med en cykelsti, til det nye boligområde.

Det indstilles, at der bevilges og igangsættes vejudvidelse af Pjedstedvej.Udgifter hertil er af Teknik & Miljøanslået til at udgøre 3,8 mio. kr. Vedudvidelsesprojektet planlægges gennemført samtidig med byggemodningen af 1. etape af parcelhusgrundene, der forventes at kunne være klar til udbud og salg ultimo 2021.

Kommunaldirektøren indstiller, 31. maj 2021, pkt. 155: Blandt andet at Teknisk Udvalg anmodes om at igangsætte vejudvidelse af Pjedstedvej, Børkop Syd jf. vedlagte kortbilag, ogat de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskema under afsnittetøkonomi.

Jeg ville gerne have vist et kortbilag over strækningen m.v., men det har ikke været muligt at overføre, jeg skal derfor henvises til sagens behandling i økonomiudvalget den 31.5.2021 sag 155 hvor der er vedlagt et kort som bilag. Kortbilaget synes ikke medtaget i sagen til byrådet

Annonce

Prioritering af restmidler til skolevejsprojekt

Teknisk udvalg behandlede på sidste møde under sag 149 en række anlægsbevillinger og ændringer af prioriteringen.

I forbindelse med sagsfremstillingen fremgår nedestående uddrag fra sagen "17, Skolebakken, Børkop: Der har været dialog med Englystskolen. Der er i forvejen cykelstier på Skolebakken, der har sammenhæng med interne stier som til sammen sikre en god sammenhæng. De peger derfor i stedet påfremrykning af prioritet 18, Lilholtvej.

Ud fra ovenstående bliver det sidste stykke på Lilholtvej og frem til Pjedstedvej nu etableret og dermed er tingene bundet sammen og som jeg har nævnt i en anden sag skulle der kommet et helleanlæg ved Pjedstedvej og Lilholtvej.

Jeg har spurgt ind til, hvem der er blevet hørt i sagen for at være sikker på, at det netop er der man ønsker at anvende pengene.

Det er oplyst, at der har været telefonisk kontakt til Englystskolen, herunder skolelederen og den trafikansvarlige på skolen. Men der har ikke såvidt jeg kan se været nogen henvendelse til Lokalrådet.

Uanset om denne vej kommer før en anden, er det godt der kommer flere cykelstier til området. Jeg håber på, i relation til bl.a. skolen, at strækningen på Vognvadsvej gøres færdig, og man får en god og fornuftig løsning påSkolebakken.

Annonce

Vestergade trafikforhold.

Jeg får fortsat nogle henvendelser omkring trafikforholdene på Vestergade i Børkop, primært omkring parkering på vejen m.v.

Ud fra de seneste oplysninger fra forvaltningen forventes det løst, når parkeringspladser omkring Børkop Cykelforretning er færdigetableret.

Annonce

Diverse sager:

Forslag til Vejle Kommunes Affalds- og Ressourceplan 2020-2032

Vejle Byråd har på byrådsmøde den 19. maj 2021 vedtaget forslag til ovennævnte plan.

Affalds- og Ressourceplanen er nu i offentlig høring frem til den 15. juli 2021

Der er tale om en plan der omtaler Kommunens vision og principper for udviklingen af affalds- og ressourceområdet, herunder hvilke indsatser vi (kommunen) planlægger at gennemføre i perioden 2020-2032.

Hvis du vil vide mere om forslag og eventuel indsendte bemærkninger findes forslaget på kommunens hjemmeside under politik, aktuelle høringer, hvor der er selve forslaget, herunder fremskrivning af mængder for husholdningsaffald i planperioden fra 2020-2032 og kortlægning af affaldsplan 2020-2032

Annonce

Parts-fordeling vedrørende dige i Høll

Jeg har i tidligere Nyt fra Vejle Kommune omtalt denne sag, men nu foreligger der et forslag til ændret partsfordeling i forbindelse med etableringen

Jeg skal ikke her komme nærmere ind på ændringen, men oplyse, at der ifølge sagen som ligeledes kan ses på kommunens hjemmeside under aktuelle høringer.

Der er indtil nu komme mange bemærkninger og det har medført, at der er endnu en runde med forslag til ny partfordeling.

Til sagen er der en række bilag bl.a. fordeling af bidrag for de enkelte parceller. Der er frist for afgivelse af høringssvar 20. juni 2021, men læs sagen hvis den har din interesse med hensyn til bemærkninger også hvis du tidligere har afgivet bemærkninger.

Annonce

Kommuneplan

Vær med til at præge Vejle Kommunes udvikling. Det kan ske med kommuneplanen.

Trekantens Folkeblad bragte i sidste uge en glimrende artikel om ovenstående emne. Jeg har også tidligere i korte træk omtalt forslaget, hvor der også er en del fra lokalområdet.

Jeg kan kun opfordre flest mulig til at komme med input og bemærkninger til den langsigtede plan.

Planen og en mindretalsudtalelse fra SF kan ses på kommunens hjemmeside, politik og aktuelle høringer med overskriften "Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Vejle Kommune og Trekantområdet med miljøvurdering". Høringsfristen er 30. juni.

Annonce

Etablering af ridebane – Lavbolsvej 102, Gårslev

På kommunens hjemmeside politik, aktuelle høringer, offentliggørelser er der givet ejeren tilladelse til en ridebane, som skal anvendes hobbymæssigt til ridning af stedets ryttere, som der står i tilladelsen.

Der er ikke foretaget nabohøring, da ridebanen ikke vurderes af være synlig for nærmeste nabobeboelse. Der er i sagen en klagefrist til 8. juli 2021.

Annonce
Annonce
Trekantens Folkeblad

Her har kvinderne et problem: Uden mænd er vi på røven

Annonce
Annonce
Trekantens Folkeblad

De legede sig til en stor sum penge: Blæksprutten løb for ny legeplads

Annonce
Forsiden netop nu
Trekantens Folkeblad

Prøveafstemning: Vælgermøde flyttede stemmer og det gjorde ondt på et par partier

Trekantens Folkeblad

I Gårslev var der flæsk og valgsnak i lange baner

Trekantens Folkeblad

Englystskolen ramt af rekord-coronaudbrud

Trekantens Folkeblad

Byrådets utrættelige graver: Her er nyt fra Vejle Kommune - så er det politiske arbejde for alvor i gang

Trekantens Folkeblad

Vi anbefaler: Kunst og Kandis

Trekantens Folkeblad

Jo jo, den er god nok: Søndagshygge på cafeen i Børkop

Elbobladet

Ny, lille kortfilmsfestival blev løbet over ende - der kom tusindvis af film ind fra hele verden

Trekantens Folkeblad

Et glimt af fortiden: De skabte nutidens grønne skrænter

Trekantens Folkeblad

Hungrer du efter oplevelser: Tre ting du kan opleve i den nærmeste fremtid i Børkopområdet

Trekantens Folkeblad

Et glimt af fortiden: Aage er altid med på billederne og det har sin egen logiske grund

Trekantens Folkeblad

Tre gode bud på hvad du kan lave i den nærmeste fremtid i Børkopområdet

Trekantens Folkeblad

Her kan hunden komme på massagebriksen: Ny klinik tilbyder mere hunde-livskvalitet

Trekantens Folkeblad

12 år gammel blomsterbutik lukker: Kundegrundlaget er stort, men ingen vil tage over

Trekantens Folkeblad

Langstrakt landsby fik navngivet sit nye anlæg

Trekantens Folkeblad

Klummen flytter til Vejle Amts Folkeblad

Trekantens Folkeblad

Efter 30 år samme sted: Din Frisør flytter 50 meter

Trekantens Folkeblad

Et år, fem måneder og en håndfuld dage efter nedlukningen: Fest og forløsning på den nederste græsplæne

Egtved Posten

Billige busbilletter og bedre boliger: Fem gange ældrerådet har haft indflydelse på vigtige beslutninger i Vejle Kommune

Annonce